HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

CYMDEITHAS SŴOLEGOL GENEDLAETHOL CYMRU

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut yr ydym ni, Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru, yn bwriadu casglu a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi.

 1. Pwy ydym ni

Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru, sy’n masnachu fel Y Fw Fynydd Gymreig,  Yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, Conwy, LL28 5UY (ni neu ein)
Dan y ddeddf diogelu data ni yw ‘rheolydd data’ yr wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi ac fel rheolydd data mae gennym gyfrifoldebau cyfreithiol penodol sy’n gysylltiedig â’r ffordd yr ydym yn casglu, yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol. Mae’n rhaid inni eich hysbysu ynglŷn â hyn.

 

 1. Yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu

Mae’r mathau o wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu gennych chi yn cynnwys:

 1. Gwybodaeth yr ydych yn ei darparu inni – Gwybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi inni gan gynnwys eich manylion cysylltu (h.y. eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a’ch cyfeiriad postio) a’ch manylion banc.
 2. Ein gohebiaeth – Os ydych yn cysylltu â ni, efallai y byddwn yn cadw cofnod o’r ohebiaeth honno.
 3. Gwybodaeth a gwasanaethau gwerthu – Manylion unrhyw drafodion yr ydych yn eu gwneud â ni a manylion unrhyw wasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi.

 

 1. Sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Gall y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn y ffyrdd canlynol:

 1. Er mwyn darparu ein gwasanaethau yn effeithiol i chi – enghreifftiau i weinyddu ein gwasanaethau, gan gynnwys ymdrin â’ch ceisiadau, cyfathrebu â chi (gan gynnwys ynglŷn ag unrhyw gynigion neu hyrwyddiadau)
 2. Er mwyn marchnata i chi – Os nad ydych wedi gwrthwynebu, rhoi diweddariadau a chynigion ichi am ein cynhyrchion a’n gwasanaethau a chynhyrchion neu wasanaeth cwmnïau trydydd parti dethol y credwn y gallent fod o ddiddordeb ichi. (Gweler paragraff 4, Trosglwyddiadau gwybodaeth bersonol, i gael rhagor o wybodaeth). Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer marchnata ein gwasanaethau ein hunain i chi drwy’r post, ar y ffôn a thrwy e-bost a, lle bo’n ofynnol gan y gyfraith, byddwn yn gofyn am eich caniatâd pan fyddwn yn casglu eich data i gynnal unrhyw un o’r dulliau marchnata hyn. Byddwn yn rhoi opsiwn i ddatdanysgrifio neu i optio allan drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion yn adran ‘Cysylltu â ni’ yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Os, ar unrhyw adeg, na fyddwch yn dymuno inni gysylltu â chi at ddibenion marchnata, gallwch roi gwybod inni drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt hyn.

  

 1. Trosglwyddiadau gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwn yn caniatáu i gwmnïau trydydd parti dethol ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol, ar gyfer y dibenion a amlinellir yn yr adran ‘Sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol’ (uchod). Gall y bydd y cwmnïau hyn yn defnyddio’r wybodaeth hon i gysylltu â chi. Bydd gan drydydd partïon dethol ymrwymiadau i brosesu eich gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â’r un dulliau diogelu yr ydym yn eu defnyddio.

Rydym yn cadarnhau y bydd yr holl wybodaeth bersonol a gedwir gennym amdanoch chi yn aros yn y (ac na fydd yn cael ei throsglwyddo y tu allan i’r) Deyrnas Unedig.

 

 1. Am faint o amser y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol?

Os byddwch wedi dangos diddordeb yn ein cynhyrchion neu wasanaethau / os byddwn wedi casglu eich manylion cysylltu er mwyn inni roi gwybodaeth ichi am ein gwasanaethau, byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 5 mlynedd, neu nes byddwch yn gofyn inni roi’r gorau i anfon gwybodaeth o’r fath ichi.

Os byddwch wedi prynu cynnyrch neu wasanaeth gennym, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am y cyfnod y byddwn yn darparu gwasanaeth ichi, ac am 5 mlynedd arall, i ddelio ag unrhyw ymholiadau, cwynion neu hawliau cyfreithiol a allai fod gennych. Mae hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a roddwyd inni gennych at ddibenion Rhodd Cymorth.

 

 1. Rhesymau cyfreithiol dros brosesu

Y rhesymau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol yw bod prosesu yn angenrheidiol ar gyfer:

 1. Ein diddordebau busnes cyfreithlon neu rai trydydd parti ac mae’r diddordebau hynny’n cael eu trechu gan eich diddordebau chi neu eich hawliau a’ch rhyddid sylfaenol mewn perthynas â diogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae ein diddordebau busnes cyfreithlon yn cynnwys ein galluogi i ddarparu cynhyrchion, gwasanaethau a gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a’n gwasanaethau (marchnata).
 2. Ein cyflawniad o gytundeb a wneir â chi. Mae hyn yn cynnwys ein bod yn rhoi cynhyrchion a gwasanaethau ichi a’n bod yn cymryd camau yn unol â’ch cais, tuag at, a chan ddisgwyl darparu cynhyrchion a gwasanaethau i chi.
 3. Ein cydymffurfiad â rhwymedigaethau cyfreithiol neu reoleiddiol.

 

 1. Eich hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mewn perthynas â’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, yn gyntaf dylech gysylltu â ni gan ddefnyddio’r cyswllt yn adran ‘Cysylltu â ni’ yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

Dan rai amodau arbennig, efallai fod gennych yr hawl i ofyn inni wneud y canlynol :

 1. Darparu manylion pellach ichi ar y defnydd a wnawn o’ch gwybodaeth bersonol.
 2. Darparu copi ichi o wybodaeth bersonol yr ydym wedi ei chasglu amdanoch chi.
 3. Diweddaru unrhyw anghywirdeb yn yr wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw.
 4. Dileu unrhyw wybodaeth bersonol nad oes gennym reswm cyfreithlon bellach dros ei defnyddio.
 5. Gallwch wrthwynebu ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol os yw ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn achosi niwed gormodol i chi. Mewn achos o’r fath rhaid inni roi’r gorau i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i’r diben hwnnw.

 

 1. Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech ganfod mwy am yr hysbysiad preifatrwydd hwn gallwch ysgrifennu inni yn:

Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru
Y Sw Fynydd Gymreig
Yr Hen Briffordd
Bae Colwyn
Conwy
LL28 5UY

Efallai bod gennych hefyd yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, gallwch ddarganfod sut i roi gwybod am bryder drwy eu gwefan.

 

PRIVACY NOTICE

NATIONAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF WALES

This privacy notice explains how we, National Zoological Society of Wales, intend to collect and use information about you.

 1. Who we are

National Zoological Society of Wales, trading as Welsh Mountain Zoo. Old Highway, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5UY (we, us, or our)
Under data protection law we are the ‘data controller’ of the personal information that we collect about you and as a data controller we have certain legal responsibilities concerning how we collect, use and share your personal information. We must inform you about this.

 

 1. The information we collect

The types of personal information we collect from you include:

 1. Information you provide to us – Personal information that you provide to us including your contact details (i.e. your name, email address, phone number and postal address) and your bank details.
 2. Our correspondence – If you contact us, we may keep a record of that correspondence.
 3. Sales & services information – Details of any transactions that you make with us and details of any services we provide to you.

 

 1. How we use your personal information

We may use your information in the following ways:

 1. To provide our services effectively to you – examples to administer our services, including handling your requests, communicating with you (including about any offers or promotions).
 2. To market to you – If you have not objected, to provide you with updates and offers about our products and services and products or service of select third-party companies that we think may be of interest to you. (See paragraph 4, Transfers of personal information, for further information). We may use your information for marketing our own services to you by post, phone and email and, where required by law, we will ask for your consent at the time we collect your data to conduct any of these types of marketing. We will provide an option to unsubscribe or opt-out by contacting us using the details in the ‘Contact us’ section of this privacy notice. If at any time you do not want us to contact you for marketing purposes, you can let us know by contacting us using these contact details.
 1. Transfers of personal information

We may permit selected third-party companies to use your personal information, for the purposes set out in the section ‘How we use your personal information’ (above). These companies may use this information to contact you. Selected third parties will be subject to obligations to process your personal information in compliance with the same safeguards that we deploy

We confirm that all personal information held by us about you will remain in (and will not be transferred outside of) the United Kingdom.


 How long will we keep your personal information?

Where you have expressed an interest in our products or services / where we have collected your contact details for us to provide you with information about our services, we will keep your information for 5 years, or until you ask us to stop sending you such information.

Where you have purchased a product or service from us, we will keep your personal information for so long as we are providing you with a service, plus for 5 years, to deal with any queries, complaints or legal claims you may have. This includes any information provided to us for the purposes of Gift Aid.

 

 1. Legal grounds to process

The legal grounds we rely on to process your personal information are that processing is necessary for:

 1. Our legitimate business interests or those of a third party and these interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms in relation to the protection of your personal information. Our legitimate business interests include enabling us to provide you with products, services and information about our products and services (marketing).
 2. Our performance of a contract made with you. This includes our providing you with products and services and our taking steps at your request towards, and in anticipation of, providing you with products and services.
 3. Our compliance with legal or regulatory obligations.

 

 1. Your rights in relation to your personal information

If you have any questions in relation to our use of your personal information, you should first contact us using the contact in the ‘Contact us’ section of this privacy notice.

Under certain conditions, you may have the right to request us to:

 1. Provide you with further details on the use we make of your personal information.
 2. Provide you with a copy of personal information that we have collected about you.
 3. Update any inaccuracies in the personal information we hold.
 4. Delete any personal information that we no longer have a lawful ground to use.
 5. Object to our use of your personal information if our use of your personal information is causing you undue harm. In such case we must cease using your personal information for that purpose.

 

 1. Contact us

If you have any questions, or you would like to find out more about this privacy notice you can write to us at:

National Zoological Society of Wales
Welsh Mountain Zoo
Old Highway
Colwyn Bay
Conwy
LL28 5UY

You also have the right to complain to the Information Commissioner’s Office, you can find out how to report a concern via their website.