Mynediad – cadeiriau olwyn, pramiau ysgafn, a.y.b.

DATGANIAD MYNEDIAD Y SW FYNYDD GYMREIG

Cyflwyniad Mae’r Sw Fynydd Gymreig wedi ei lleoli ar ben bryn hynod serth a oedd, yn wreiddiol, yn stad breifat Edwardaidd, a cheir yma lawer o risiau a llwybrau culion.  Mae’r rhan fwyaf o’r llwybrau ar ogwydd i raddau mwy neu lai. Nid yw’n lle hawdd-dod-iddo i ymwelwyr ag anawsterau cerdded neu i rai mewn cadeiriau olwyn er ein bod yn amcangyfrif ei bod yn bosibl gweld 70% o’r arddangosion o gadair olwyn pan fydd gofalwr/wraig abl a chryf yn ei gwthio. Cynlluniwyd rampiau mynediad ar gyfer holl nodweddion diweddaraf y Sw, er enghraifft yr arddangosfa forloi clustiog a gwblhawyd yn 2006. Bydd mannau mwy anhygyrch yn cael eu gwella yn y dyfodol fel rhan o’n rhaglen ddatblygu.  Yn y fynedfa rydym yn cynnig map am ddim sy’n nodi’r llwybrau mwyaf addas i gadeiriau olwyn a phramiau ysgafn ac sy’n osgoi grisiau ond nid llethrau. Nid ydym yn codi tâl ar ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn.  Cofiwch hefyd y bydd sgwteri trydan ag olwynion bychain yn cael trafferth oherwydd arwynebau anwastad. Nid oes gennym sgwteri na chadeiriau olwyn trydan i’w llogi; fodd bynnag mae’n bosibl llogi cadeiriau olwyn traddodiadol yn rhad ac am ddim. Gellir llogi’r rhain yn swyddfa’r Sw.  Mae’r Sw yn croesawu cŵn cymorth ond byddem yn gwerthfawrogi cael rhybudd ymlaen llaw (01492 532938 neu info@welshmountainzoo.org).   Ar hyn o bryd rydym yn cynnig:  Cludiant a Lleoliad

 • Maes parcio canolog di-dâl i geir a choetsis, ac ar ddiwrnodau prysur, safle parcio ychwanegol mewn cae gyda mynedfa ar wahân. ·Mae lle parcio i’w gael yng nghanol y Sw ar gyfer ymwelwyr anabl.
 • Oddeutu un filltir o dref agosaf Bae Colwyn.
 • Mae gan Fae Colwyn nifer o wasanaethau bysiau a threnau.
 • Gwasanaeth bws mini di-dor sy’n rhad ac am ddim o orsaf reilffordd Bae Colwyn i’r Sw ac yn ôl (Pasg hyd at ganol mis Medi). Mae gan fws mini’r Sw 14 o seddau i deithwyr ac nid yw wedi ei haddasu ar gyfer cadeiriau olwyn. Nid ydym yn argymell y gwasanaeth bws mini i ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn..

Cyfleusterau’r Brif Fynedfa

 • Amseroedd agor y Sw yw 9:30am – 5pm (Mis Mawrth – Mis Hydref) a 9:30am – 4pm (Mis Tachwedd – Mis Chwefror). Wedi cau ar Ddydd Nadolig.
 • Mae man gollwng teithwyr y bws mini di-dâl y tu allan i brif fynedfa’r Sw ac mae ychydig o waith cerdded yn raddol ar i lawr at y caban talu a gwaith tri munud o gerdded ar i fyny mewn rhannau hyd at ganol y Sw (gyda rampiau cyflymder ar gyfer y ceir sy’n gyrru heibio).
 • Defnyddir y brif fynedfa (lle bydd ymwelwyr yn talu am ddod i mewn) a’r lonydd gan geir a choetsis hefyd. Fel arfer byddant yn parcio yn y maes parcio canolog.
 •  Yn ystod cyfnodau prysur (ee gwyliau haf ysgolion, gwyliau’r banc), defnyddir cae cyfagos fel maes parcio. Oddi yma mae pum munud ar y mwyaf o waith cerdded i fyny’r allt at gaban giât fynediad 3. Mae lleoedd parcio canolog i’w cael bob amser i’r anabl – hysbyswch y swyddog sy’n gweithio ar brif giât y fynedfa. Bydd ef/hi yn eich cyfeirio i’r maes parcio canolog.
 • Ar hyn o bryd ni cheir system ddolen.
 • Ar hyn o bryd nid oes seddau yn y fynedfa.

Mannau Cyhoeddus – Cyffredinol

 • Gan fod y Sw ar safle 37 acer ar ben bryn amcangyfrifir bod 30% o’r arddangosion lleiaf yn ogystal â rhan sylweddol o’r coetiroedd annatblygedig yn anhygyrch i ymwelwyr sy’n cael trafferth i symud oherwydd grisiau, llwybrau ar elltydd ac arwynebau graean.
 • Yn y fynedfa gellir cael map am ddim sy’n nodi’r llwybrau mwyaf addas i gadeiriau olwyn a phramiau ysgafn, gan osgoi grisiau ond nid llethrau.
 • Nid yw’r arweinlyfr ar gael ar hyn o bryd mewn fformatau eraill megis ar ffurf awdio.
 • Nid oes tâl mynediad i ymwelwyr sy’n gaeth i gadair olwyn neu sy’n ddall.
 • Mae’n bosibl llogi cadeiriau olwyn yn rhad ac am ddim o swyddfa’r Sw.
 • Mae staff bob amser wrth law i gynnig cymorth pan fo angen ac maent yn gwisgo crysau chwys glas tywyll, gwyrdd neu farŵn gyda logo’r Sw arnynt.
 • Mae gwybodaeth ar gael o siop y Sw, sydd mewn safle canolog ger y maes parcio ac sydd yn agored bob dydd.

Mannau Cyhoeddus – Toiledau

 • Ceir toiledau ar gyfer yr anabl a thoiledau dynion a merched islaw Caffi Flagstaff a cheir set arall o doiledau dynion a merched y tu ôl i Siop Roddion y Caban Gwerthu. Ceir ystafell mam a’i phlentyn gerllaw’r Siop Roddion.
 • Mae’r holl lwybrau sy’n arwain at y toiledau ar dir y Sw yn rhai concrid neu darmac heb risiau (ac eithrio’r toiledau ym Mwyty Safari lle ceir grisiau).
 • Rhaid dringo un gris wrth fynd i mewn i’r ysafell newid babi.
 • Ni cheir cyfleusterau toiled y tu allan i ffiniau’r Sw, Bwyty Saffari neu Gaffi Flagstaff.

Bwyty Safari a Chaffi Flagstaff

 • Mae digon o le ym Mwyty Safari. Mae Caffi Flagstaff yn fwy cyfyng gan fod yr adeilad yn llai.
 • Dangosir bwydlenni a phrisiau yn eglur ar y wal wrth ichi fynd i mewn i Fwyty Safari a Chaffi Flagstaff a gallwch ofyn i’r staff eu darllen ichi. Ar hyn o bryd nid ydynt ar gael mewn Braille nac ar ffurf awdio.
 • Ceir un ramp wrth fynd i mewn i Fwyty Safari.
 • Mae allt weddol serth yn arwain at Gaffi Flagstaff ond nid oes grisiau.
 • Mae staff ar gael i gynorthwyo pan fo angen.
 • Mae’r cadeiriau a’r byrddau yn rhai symudol. Mae gan rai golofn ganolog ac eraill â choes ym mhob cornel.
 • Mae Bwyty Safari a Chaffi Flagstaff yn cynnig gwasanaeth cownter (gellir cynnig gwasanaeth bwrdd yn ôl y galw).
 • Gallwn ddarparu bwyd llysieuol, bwyd heb glwten, heb gynnyrch llaeth, heb gnau a heb siwgr. Ffoniwch ni ymlaen llaw ar 01492 532938 i nodi eich anghenion.
 • Ceir llawer o safleoedd picnic o amgylch tir y Sw ar dir gwastad ac ar oleddf (meinciau a llecynnau glas).

Siop Roddion Y Caban Gwerthu

 • Mynediad drwy un drws.
 • Rhaid dringo un gris wrth fynd i mewn i’r siop.
 • Croesewir cŵn tywys yn y siop.
 • Efallai na fydd rhai eitemau o fewn cyrraedd; gall y staff gynnig cymorth.

Arddangosiadau

 • Dangosir gwybodaeth am amseroedd y Cyflwyniad Tsimpansî a’r Arddangosiadau Adar a Morloi Clustiog ar gefn map y Sw ac yn Siop Roddion y Caban Gwerthu. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn (yn y blaen a’r cefn) i’r Cyflwyniad Tsimpansî.

Y tir a’r gerddi

 • Mae mannau gorffwys (meinciau) i’w cael yn gyson o amgylch y Sw.
 • Mae amryw o safleoedd y gellir eu cyrraedd yn unig drwy ddringo neu ddod i lawr nifer o risiau.
 • Mae rhai llwybrau a rhodfeydd wedi eu tarmacio ond llwybrau graean yw’r rhan fwyaf ohonynt.
 • Nid oes modd cael eich cludo ar draws y safle.
 • Rhwng llwybrau ceir llecynnau glas a gall y rhain fod yn anwastad dan draed.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae’r holl staff sy’n dod i gysylltiad â’r cyhoedd a’r staff sy’n ateb y prif ffôn wedi eu hyfforddi gyda golwg ar ymwybyddiaeth o anabledd a nodweddion y safle.
 • Croesewir cŵn cymorth a chaniateir iddynt fynd i mewn i’r holl fannau cyhoeddus. Gweler y nodyn ynglŷn â rhybuddio ymlaen llaw uchod.
 • Mae gan y Sw gynllun gwirfoddolwyr. Os ceir rhybudd mewn da bryd efallai y bydd yn bosibl trefnu fod gwirfoddolwr yn tywys ymwelwyr dall neu rannol ddall.

Gwybodaeth Gysylltu Ffôn: 01492 532938 Ffacs: 01492 530498 E-bost: info@welshmountainzoo.org Gwefan: zoo.livesol.net Cyfeiriad: Y Sw Fynydd Gymreig Bae Colwyn Conwy LL28 5UY Amseroedd agor: 9:30am – 5pm (Mis Mawrth – Mis Hydref), 9:30 am – 4pm (Mis Tachwedd – Mis Chwefror). Wedi cau ar Ddydd Nadolig.