Addysg yn y Sw Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn rhan o Gymdeithas Sŵolegol Cymru , sy’n sefydliad dielw. Amcan y gymdeithas yw cyflwyno gwybodaeth ac addysgu am fywyd gwyllt a chadwraeth. Mae’r Sw wedi ei lleoli mewn 37 acer o goetir a gerddi prydferth, â golygfa dros arfordir a mynyddoedd Gogledd Cymru. Mae’r Sw yn cynrychioli adnodd byw unigryw i symbylu disgyblion a myfyrwyr o bob oedran. Mae’r Sw yn cynnig gwasanaeth addysg o’r radd flaenaf, a hynny’n RHAD AC AM DDIM Yr Adran Addysg Mae staff y Gwasanaeth Addysg yn addysgwyr cymwys sy’n darparu ar gyfer pob oedran a gallu. Mae’r Rhaglen Addysg yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i ystyried pob oedran a gallu, o’r ysgol feithrin i Gyfnod Allweddol 4, ac o fyfyrwyr coleg i bensiynwyr. Mae ein Sesiynau Dysgu poblogaidd sy’n gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn rhoi dimensiwn ychwanegol i’ch ymweliad. Rydym hefyd yn falch o drefnu Gweithdai ar unrhyw bwnc i gyd-fynd â’ch anghenion. Rydym yn cynnig Llwybrau i’w dilyn yn y Sw a Phecynnau Addysg sy’n hwyluso’r gwaith o gynllunio ymweliad. Mae gennym hefyd amrywiaeth o Adnoddau wedi eu Hargraffu i’w defnyddio yn yr ysgol neu yn y Sw. Education Cyfleusterau’r Ganolfan Addysg Nid yw gwasanaethau’r Adran Addysg yn ychwanegol at gost eich ymweliad â’r Sw. Mae nifer macsimwm o 30 o seddau yn yr ystafell ddosbarth ac mae’n llawn o arddangosfeydd diddorol ac addysgiadol, gan gynnwys crwyn crocodeiliaid, crwbanod y môr, troed llew……. Mae gan yr adran ei chasgliad ei hun o anifeiliaid a ddefnyddir yn ystod y sesiynau dysgu i ddod â’r pynciau yn fyw! Y Sw Fynydd Gymreig Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn adnodd byw rhyfeddol. Ni all dim ddisodli’r cynnwrf a’r rhyfeddod o edrych yn agos ar anifail byw. Edrychwch ar ei faint, ei liw, ei symudiad ……… Gwrandewch arno, a’i arogli ……. ………. gwers sy’n fyw! Ni all fideo na theledu ddisodli cynnwrf a rhyfeddod dysgu am anifeiliaid drwy ddod i gysylltiad agos â hwy ac mae’n anodd ail-greu hyn yn yr ystafell ddosbarth. Gobeithiwn y gallwn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i weithredu mewn ffordd bositif i helpu diogelu anifeiliaid gwyllt yn eu cynefin naturiol. Mae pob un o’n hadnoddau wedi eu cynllunio i gwmpasu pob agwedd ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, felly mae ymweliad â’r Sw yn gwbl amhrisiadwy. Mae llawer iawn i’w ddysgu yn y Sw hefyd. Cyflwyniad Tsimpansî: Bydd ein cyflwynydd byw yn cyflwyno aelodau o deulu’r tsimpansî i ymwelwyr y Sw. Mae’r cyflwyniad unigryw hwn yn galluogi ymwelwyr i gyfarfod y tsimpansïaid a dysgu am eu bywyd yn y gwyllt drwy gyfrwng cyflwyniad clyweledol (yn ffald y tsimpansî). Bwriad ein Sioe Adar yw dangos y gwahaniaethau rhwng rhywogaethau o adar ac mae sesiynau Bwydo a Hyfforddi’r Morloi Clustiog yn gyfle i ddarganfod mwy am ein morloi clustiog hynod ddiddorol. Ceir cyfle i siarad gyda’r ciperiaid dan sylw a gofyn cwestiynau iddynt. Mae’n werth gwylio’r sesiynau hyn a gallant wella gwaith dilynol yn ôl yn yr ysgol / coleg. Astudiaeth Wyddonol Mae Sŵau yn llwyddiannus fel cartrefi i boblogaethau o anifeiliaid gwyllt. Mae anifeiliaid yn bridio’n llwyddiannus iawn mewn Sŵau modern . Mae astudio anifeiliaid mewn caethiwed yn ein helpu i ddysgu am eu hymddygiad, a gall hyn eu helpu yn y gwyllt. Gall astudio anifeiliaid yn y gwyllt ein helpu i wella ffaldiau mewn Sŵau. Mae Sŵau Prydain yn gysylltiedig â gwaith ymchwil a rheoli bywyd gwyllt ym mhob rhan o’r byd