Brown Bear

Arth Frown

Pan fyddwch yn talu i ddod i mewn i’r Sw a phan fyddwch yn prynu rhywbeth byddwch yn rhoi incwm hanfodol i’r Sw er mwyn gallu cynnal y gwahanol ddatblygiadau a’r gweithgareddau. Os hoffech helpu’r Sw Fynydd Gymreig yn ei gwaith anfonwch roddion i:

Y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru
Adran Rhoddion
Yr Hen Ffordd Fawr
Bae Colwyn Gogledd Cymru LL28 5UY

  Mae gan y Sw hefyd nifer o gynlluniau lle gallwch ymwneud mwy ag anifeiliaid neu â gwaith y Sw:

Ymateb gan Unigolion

Drwy gydol y flwyddyn mae’r Sw yn cynnal ymgyrchoedd a chystadlaethau i godi arian ar gyfer prosiectau penodol. Mae pob ceiniog yn helpu a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ymuno â ni. Cynllun Mabwysiadu Mabwysiadu anifail yw un o’r ffyrdd gorau o gefnogi gwaith y Sw. Mae Rhiant neu Fabwysiadwr/wraig Sw yn cyfrannu’n uniongyrchol at gynhaliaeth a lles yr anifail a fabwysiadwyd. Gweler y dudalen Mabwysiadu yn y Sw Cynllun Cyfarfod Anifail Drwy archebu ymlaen llaw yn unig, pwrpas y cynllun ‘Cyfarfod Anifail’ yw rhoi cyfle i rai sy’n dod i’r Sw Fynydd Gymreig i fwydo ac i ddysgu am anifeiliaid penodol. Credwn y bydd hyn yn rhoi mwy o fwynhad, gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o’r anifeiliaid. Defnyddir y ffioedd i hyrwyddo amcanion cadwraethol elusennol ac addysgol y Sw. Gweler y dudalen Cyfarfod Anifail

Nawdd gan Unigolyn neu Gwmni

Mae’r Sw yn denu nawdd o amrediad o fusnesau sy’n gallu hyrwyddo enw eu cwmni ac ar yr un pryd chwarae rhan weithredol yn y gymuned leol a chefnogi amcanion amgylcheddol a chadwraethol ehangach y Gymdeithas. Er enghraifft, cysylltodd cwmnïau lleol a chenedlaethol eu henwau â’r gwaith o ddatblygu Byd y Tsimpansî. Mae cyfle i gwmnïau i gael cysylltiad â holl brosiectau a digwyddiadau’r Sw – efallai fel prif noddwr sy’n rhoi prif gymorth ariannol neu ar raddfa lai drwy gynnig cymorth o fath arall.

Ewyllysiau

Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o gefnogi amcanion elusennol y Sw yw drwy gofio am y Sw a’r anifeiliaid wrth wneud eich ewyllys. Gweler y dudalen Ewyllysiau

Digwyddiadau Corfforaethol

Ydych chi’n chwilio am leoliad anarferol i gynnal digwyddiad a fydd yn symbylu ac yn tanio dychymyg eich staff? Efallai mai’r Sw Fynydd Gymreig fyddai’r lleoliad delfrydol i chi (y tu allan i’r tymor yn unig). Lleoliad unigryw gyda golygfeydd panoramig ysblennydd. Yma mae’r gerddi botanegol amrywiol a rhywogaethau prin a rhai sydd  mewn perygl, o Brydain ac o bedwar ban byd, yn cyfuno i gynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich cynhadledd, eich cyfarfod neu eich diwrnod adeiladu timau. I ddarganfod pa ddyddiadau sydd ar gael, ac i gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch y Cydlynydd Digwyddiadau:  jamie@welshmountainzoo.org  

Rhoddion Uniongyrchol

Gallwch hefyd gefnogi gwaith Cymdeithas Sŵolegol Cymru drwy roi rhodd yn uniongyrchol, drwy gyfamod neu ewyllys. I gael mwy o wybodaeth ysgrifennwch at: Y Trefnydd Apeliadau, Cymdeithas Sŵolegol Cymru, Y Sw Fynydd Gymreig, Bae Colwyn, Gogledd Cymru LL28 5UY neu e-bostiwch: appeals@welshmountainzoo.org