Ciper am Ddiwrnod

Ciper am Ddiwrnod Wnaethoch chi erioed ddychmygu sut brofiad fyddai bod yn GIPER YN Y SW a gallu agosáu at, a dod i adnabod llawer o anifeiliaid mewn perygl? Wel nawr mae’n bosibl i chi wneud hyn! Fel Ciper am Ddiwrnod bydd eich diwrnod yn cychwyn am 10am ac yn gorffen am 4pm. Y gost ar gyfer y diwrnod cyfan yw £170 ac mae’n cynnwys:

 • Y cyfle i gyfarfod, bwydo a charthu ffaldiau rhai o’r anifeiliaid mwyaf rhyfeddol yn y byd
 • Diwrnod cyfan gyda Chiperiaid y Sw
 • Mynediad i’r Sw i ymwelydd gwadd am ddiwrnod CYFAN
 • Cinio am ddim
 • Crys-ti Ciper am Ddiwrnod
 • Pecyn o nwyddau a thystysgrif
 • Atgofion ardderchog

Noder fod yn rhaid i bob un sy’n cymryd rhan yn y cynllun Ciper am Ddiwrnod fod yn hŷn na 16 oed. I rai dan 16 oed, gweler ein tudalen Cyfarfod Anifail. Mae’r cynllun Ciper am Ddiwrnod i’w gael yn unig drwy archebu ymlaen llaw ac mae wedi ei anelu at wella gwerthfawrogiad, ac ar yr un pryd mae’n rhoi atgofion ardderchog ichi y byddwch yn eu trysori am byth. Bydd yr holl ffioedd fydd yn deillio o’r cynllun unigryw hwn yn cael eu defnyddio i wella cadwraeth elusennol ac amcanion addysgol y Sw ymhellach. Bydd y cynllun Ciper am Ddiwrnod ar gael ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn a dim ond un person yn unig all fod yn ‘Giper am Ddiwrnod’ ar unrhyw un adeg. Pwrpas hyn yw sicrhau fod y cysylltiad fyddwch chi’n ei gael gyda’n hanifeiliaid yn un gwirioneddol agos ac unigryw. Unwaith y bydd wedi archebu lle, bydd y cyfranogwr yn derbyn pecyn gwybodaeth ‘Ciper am Ddiwrnod’, sy’n amlinellu trefn iechyd a diogelwch, telerau ac amodau a datganiad. Rhaid i’r holl ddogfennau hyn gael eu cwblhau gan y cyfranogwr a’u trosglwyddo i’r Sw cyn cael y profiad. Dyma eich cyfle i weld beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn y Sw Fynydd Gymreig. Os hoffech weld ffurflen gais gallwch lawrlwytho Dogfen Word drwy glicio yma, neu ffoniwch ysgrifennydd Profiad gydag Anifeiliaid ar 01492 532938 neu e-bostiwch: jamie@welshmountainzoo.org Dylech nodi’r pwyntiau canlynol: Telerau ac amodau Ciper am Ddiwrnod

 • Mae’r cynllun Ciper am Ddiwrnod ar gael i rai sy’n 16 oed a hŷn
 • Gellir archebu ar unrhyw ddiwrnod o Ddydd Llun i Ddydd Gwener.
 • Ni ellir archebu dros y ffôn
 • Mae’n hanfodol archebu 2 wythnos o leiaf ymlaen llaw, fodd bynnag bydd y rhan fwyaf o gyfranogwyr yn archebu 2 fis ymlaen llaw.
 • Rhaid i bob cyfranogwr gynnig 4 dewis o ddyddiadau i’r Sw.
 • Dylech wisgo dillad addas i weithio gyda’r anifeiliaid a rhai ar gyfer pob math o dywydd ac esgidiau glaw.
 • Ni roddir ad-daliadau os bydd rhywun yn canslo lai na mis ymlaen llaw.
 • Mae Ciper am Ddiwrnod yn brofiad cyfyngedig i un person.
 • Bydd y cynllun hwn yn caniatáu mynediad am ddim i un ymwelydd gwadd.
 • Bydd yn rhaid i’r holl ymwelwyr gwadd eraill dalu pris mynediad i ddod i’r Sw.
 • Profiad ar gyfer y derbynnydd yn unig yw hwn.
 • Trefnwyd amserlen Ciper am Ddiwrnod er mwyn gallu treulio cymaint o amser ag sydd bosibl gyda’r ciperiaid heb amharu ar waith arferol y Sw.
 • Os bydd amgylchiadau yn mynnu felly, er enghraifft yn achos tywydd garw neu os bydd anifail arbennig yn wael, efallai y bydd angen newid eich dyddiad
 • Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn cadw’r hawl i gau’r holl Sw neu rannau ohoni yn ôl yr angen.
 • Mae angen bod yn rhesymol ffit i gymryd rhan yn y diwrnod
 • Nid yw’r cynllun Ciper am Ddiwrnod ar gael i ferched sy’n feichiog
 • Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio’n unig i’r diben a fwriadwyd ac ni fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw drydydd parti.
 • Nid yw’r profiadau yn addas i rai sy’n alergaidd i lwch neu ffwr neu wasarn anifeiliaid.