Cwestiynau Cyffredin

tamarin pulling tongue

Tamarin Pulling Tongue – Picture by Steve Price

C. A yw’r Sw Fynydd Gymreig yn agored drwy’r flwyddyn? A. Ydi. Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn agored drwy gydol y flwyddyn, ar wahân i Ddydd Nadolig.

 

C. Am faint o’r gloch mae’r Sw’n agor? A. Dyma amseroedd agor y Sw: 27 Mawrth 2016 – 29 Hydref 2016: 9.30am – 6.00pm 30 Hydref 2016– Mawrth 20167: 9.30am – 4.30pm Wedi cau ar Ddydd Nadolig.

 

C. Beth yw pris mynediad i’r Sw? A. Mae pris mynediad cymorth rhodd i’r Sw yn costio £13.35* i oedolion (dros 16 oed), £10.05*, i blant (3 -15 oed yn gynwysedig) a myfyrwyr (cerdyn NUS), £11.80* i henoed ac mae tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) yn costio £41.95*. Mae pob plentyn dan 3 oed yn cael mynediad AM DDIM. *Mae’n cynnwys cyfraniad gwirfoddol o 10% a fydd yn cael ei roi tuag at weithgareddau cadwraeth a lles anifeiliaid Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Ni fuasem yn gallu cario ymlaen hefo’n gwaith hanfodol heb eich haelioni chi.Os ydych yn drethdalwr yn y DU cwblhewch Ddatganiad Cymorth Rhodd a fydd yn caniatáu i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru hawlio 25% ychwanegol ar y cyfanswm yr ydych yn ei dalu.  Gofynnir ichi dalu’r pris mynediad Cymorth Rhodd oni bai eich bod yn gofyn am dalu’r tâl mynediad safonol. A. Mae pris mynediad safonol i’r Sw yn costio £12.10 i oedolion (dros 16 oed), £9.10 i blant (3 -15 oed yn gynwysedig) a myfyrwyr (cerdyn NUS), £10.70 i henoed ac mae tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) yn costio £38.10. Mae pob plentyn dan 3 oed yn cael mynediad AM DDIM.

 

C. Beth yw eich Prisiau ar gyfer Grwpiau? A. Dyma brisiau’r Sw ar gyfer Grwpiau: Oedolyn (16+ oed os nad yw’n fyfyriwr) – £10.00 Plentyn (3 – 15 oed yn gynwysedig) – £7.15 Henoed – £7.15 Myfyrwyr (Cerdyn NUS) – £7.15 Dan 3 oed – AM DDIM Darllenwch y canlynol cyn archebu ar gyfer eich grŵp: Dylai grwpiau sy’n ymweld â’r Sw archebu ymlaen llaw i gael prisiau mynediad gostyngol.

  • Rhaid talu am grwpiau mewn un taliad neu fel arall nid fydd gostyngiadau grwpiau yn gymwys.
  • Archebwch unrhyw sesiynau a chyfnodau dysgu cyn archebu ar gyfer Mynediad Grŵp.
  • Mae niferoedd bras yn dderbyniol wrth archebu. Rhaid gwneud unrhyw addasiadau ariannol ar ôl cyrraedd.
  • Mae prisiau grwpiau yn gymwys i grwpiau o 15 o bobl neu fwy.
  • Caniateir mynediad di-dâl i un athro/athrawes/arweinydd gyda phob deg plentyn/myfyriwr a fydd yn talu’n llawn.
  • Gyrwyr Bysiau: am ddim
  • Nodyn ynglŷn â phrisiau : Mae gostyngiadau ychwanegol ar gael yn achos ymweliadau ym mis Hydref hyd at fis Mawrth (yn gynwysedig).
  • Efallai y bydd angen ichi gyfeirio’n ôl at y nodiadau hyn wrth gwblhau’r ffurflenni archebu.
rabbit

Rabbit Snoozing

 

C. A yw’r Sw yn cynnal Sesiynau Dysgu, ac os felly, beth yw’r grwpiau oedran dan sylw? A. Ydi. Mae Sesiynau Dysgu yn rhad ac am ddim ac yn cwmpasu amrediad eang o bynciau a gynlluniwyd gyda’r Cwricwlwm Cenedlaethol mewn golwg. Rydym yn cynnig gwasanaeth addysgiadol o’r radd flaenaf i bob oedran a gallu, o grwpiau meithrin i ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau a phrifysgolion. Gellir cynnal y Sesiynau Dysgu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cysylltwch â’r Adran Addysg i gael mwy o wybodaeth a Phecyn Addysg (01492) 532938.

 

C. A yw’r Sw yn cynnig cynllun aelodaeth? A. Ydi. Mae Cydgymdeithas Cymdeithas Sŵolegol Cymru (CSC), (elusen gofrestredig rhif 507970) yn cynnig aelodaeth i unigolion a theuluoedd. Mae dau wahanol fath o aelodaeth; aelodaeth lawn ac aelodaeth gysylltiol. Mae aelodaeth lawn yn cynnig mynediad di-dâl a mynediad gostyngol i Grwpiau, darlithoedd a sgyrsiau, y posibilrwydd o gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Gymdeithas, digwyddiadau cymdeithasol a chylchlythyrau rheolaidd. Mae Aelodaeth Gysylltiol yn cynnig Un Mynediad Di-dâl i’r Sw y person, y flwyddyn, darlithoedd a sgyrsiau a chylchlythyrau rheolaidd. I gael mwy o wybodaeth ysgrifennwch at: Cydgymdeithas CSC yng ngofal Y Sw Fynydd Gymreig Bae Colwyn Gogledd Cymru LL28 5UY neu e-bostiwch: zswa@welshmountainzoo.org

 

C. Pa dalebau eraill mae’r Sw Fynydd Gymreig yn eu derbyn? A. Mae’r Sw hefyd yn derbyn talebau Ten Top Attractions sy’n golygu fod y deilydd yn cael gostyngiad o £1.50 wrth dalu am docyn oedolyn (pan fydd gydag oedolyn arall sy’n talu’r pris llawn) neu £1 oddi ar un tocyn teulu. Darllenwch y telerau ac amodau ar y daleb.

 

C. Ym mhle mae’r Sw a sut ydw i yn mynd yno? A. Mae’r Sw wedi ei lleoli ar ben bryn uwchben Bae Colwyn yng Ngogledd Cymru. Os ydych yn teithio mewn car, gadewch Draffordd A55 yng Nghyfnewidfa Llandrillo-yn-Rhos (Cyffordd 20) – dim ond 3 munud o waith gyrru yw’r Sw oddi yma ac mae wedi ei harwyddo. Adeg y Pasg ac o fis Mai hyd at ganol mis Medi bydd bws mini di-dâl y Sw yn cynnal gwasanaeth di-dor yn ddyddiol o Orsaf Reilffordd Bae Colwyn

 

C. Beth yw eich cyfeiriad post llawn, er mwyn i mi deipio hwn ar fy system SAT NAV? A. Y Sw Fynydd Gymreig, Yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, Conwy LL28 5UY

 

C. Pa mor bell yw’r Sw o Ganol Tref Bae Colwyn? A. Mae’r Sw wedi ei lleoli oddeutu ½ milltir o dref Bae Colwyn . Adeg y Pasg ac o fis Mai hyd at ganol mis Medi bydd bws mini di-dâl y Sw yn cynnal gwasanaeth di-dor yn ddyddiol o Orsaf Reilffordd Bae Colwyn.

 

C. A yw’n anodd i bobl sy’n cael trafferth i symud grwydro o amgylch y Sw? A. Oherwydd ei lleoliad, efallai y bydd ymwelwyr sy’n cael trafferth i symud yn cael anhawster i fynd i rannau arbennig o’r Sw. Ni chodir tâl mynediad ar bobl sy’n gaeth i gadeiriau olwyn.

 

C. Ydych chi’n llogi pramiau ysgafn/cadeiriau olwyn? A. Ydym. Mae’n bosibl llogi pramiau ysgafn a chadeiriau olwyn yn ddi-dâl o Swyddfa’r Sw.

 

C. Allaf i ddod â’m ci i mewn i’r Sw? A. Nid ydym ni yn caniatàu cŵn yn y Sw gan o bosib gall hyn beryglu lles yr anifeiliaid, ond rydym yn caniatàu cŵn cymorth. Os oes gennych chi gi cymorth neu gi tywys rhowch wybod i’r swyddfa cyn eich ymweliad fel gall staff gael eu hysbysu. Nad ydym yn annog neb i adael eu ci mewn car am gyfnodau hir o amser ac yn sicr ddim mewn tywydd poeth. Rydym yn cynghori yn gryf nad ydych yn dod a’ch ci gyda chi pan rydych yn ymweld â’r Sw, ond pe fyddech yn dod a’ch ci gyda chi mae hi’n bwysig eich bod yn gwneud hyn yn hysbys pan yn cyrraedd y giat. Byddwch yn derbyn un o’r mannau parcio cadw mewn cysgod, sydd yn hawdd i’w gyrraedd fel ei bod hi’n bosib i chi gadw golwg ar eich ci yn gyson. Byddwch yn cael cymryd eich ci allan o’r car (ar dennyn mewn modd cyfrifol) a’i gerdded o amgylch y rhan o’r maes parcio sydd bellaf o gyfleusterau yr anifeiliaid. Os yn bosib os gwelwch yn dda cadwch eich ci gartref neu â gofalwr fel y gallwch fwynhau eich ymweliad i’r Sw yn gwybod bod y ci yn ddiogel ac yn fodlon.

 

C. Pa mor fawr yw’r Sw? A. Mae’r Sw a’i gerddi ar safle 37 acer.

 

C. Allaf i fynd i’m car unwaith y byddaf yn y Sw? A. Gallwch. Mae gennym faes parcio canolog i goetsis a cheir gyferbyn â Siop Roddion y Sw – ‘Y Caban Gwerthu’

 

C. Pa gyfleusterau arlwyo sydd gennych yn y Sw? A. Mae gan y Sw gyfleusterau arlwyo trwyddedig drwy gydol y flwyddyn. Mae Caffi Flagstaff a Caffi Safari yn paratoi prydau poeth ac oer a the a choffi drwy’r dydd. Bydd siop hufen iâ/melysion hefyd ar agor yn ystod cyfnodau prysur. Os bydd gennych anghenion arbennig o ran diet ffoniwch Caffi Safari ar 07799 785564

 

C. A oes Siop Roddion yn y Sw? A. Oes. Y Caban Gwerthu yw siop y Sw lle ceir digonedd o bethau, ac mae’n llawn o eitemau sy’n gysylltiedig â’r sw ac anifeiliaid

 

C. I ble ydw i’n mynd os ydw i wedi colli rhywbeth?/neu i gael Cymorth Cyntaf? A. Gofynnwch am y gwasanaethau hyn yn y Caban Gwerthu neu yn Swyddfa’r Sw.

 

C. A oes ystafell newid babanod yn y Sw? A. Oes. Mae’r cyfleuster hwn y drws nesaf i’r Caban Gwerthu.

 

C. Gall ymwelwyr ysmygu yn y Sw? Nid yw ysmygu yn cael ei ganiatau yn unrhyw un o’r adeiladau o amgylch y Sw, gan gynnwys pob ardal sydd o dan orchudd. Caiff ysmygu ei ganiatau mewn ardaloedd agored yn y sw, ond rydym yn gofyn i ymwelwyr fod yn ystyriol o ymwelwyr eraill. Gofynnwn nad oes neb i ysmygu mewn mannau ble mae ymwelwyr wedi ymgynnull â’i gilydd i wylio ein sioeau ac i edrych ar yr arddangosfeydd. Yn ystod adegau o dywydd sych gall coetiroedd a glaswelltiroedd agored fod mewn perygl o dân. Gofynnwn i ysmygwyr i beidio ysmygu yn yr ardaloedd hyn ac i gymryd pwyll gyda fflamau noeth. Os gwelwch yn dda defnyddiwch y biniau a ddarparwyd ar gyfer eich sbwriel.