Welsh Mountain Zoo | Gwirfoddoli yn y Sŵ Fynydd Gymreig

Gwirfoddoli yn y Sŵ Fynydd Gymreig

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol yng ngoroesiad ein Sŵ, ac mae pob un yn rhoi cymorth anhygoel i'n timau parhaol. Drwy weithio gyda'r anifeiliaid, y gwasanaethau addysg, y tir a'r timau cymunedol, mae ein gwirfoddolwyr rhagorol yn gwneud gwahaniaeth enfawr.


Mae ein Cynllun Gwirfoddoli yn agored i unrhyw un dros 18 oed sy'n teimlo’n angerddol ynglŷn ag anifeiliaid a'r Sŵ. Drwy gydol y flwyddyn mae gennym fwy na 50 o wirfoddolwyr sy'n cyfrannu eu hamser er mwyn ein helpu i gyflawni sawl uchelgais, sef gofalu am ein hanifeiliaid a'n tiroedd, a sicrhau ein bod yn gallu cynnig diwrnod allan bythgofiadwy i’n holl ymwelwyr.

Pwy?

Mae’r Cynllun Gwirfoddoli yn agored i bawb o 18 oed a hŷn.

Daw ein Gwirfoddolwyr o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys:

 • Pobl di-waith
 • Pobl sydd wedi ymddeol
 • Myfyrwyr sy’n chwilio am brofiad i gyd-fynd â’u hastudiaethau
 • Pobl sy’n gweithio rhan amser ac sy’n awyddus i helpu

Pryd?

Disgwylir i wirfoddolwyr gwblhau o leiaf 2 awr yr wythnos, ond gellir trefnu hyn o amgylch eich amserlen, gan ddibynnu ar bryd yr ydych ar gael. Disgwyliwn i Wirfoddolwyr Anifeiliaid wirfoddoli am 1 ddiwrnod llawn yr wythnos (rhwng 8 a 5) ac yn ddelfrydol eu bod yn ymrwymo i gwblhau o leiaf 12 mis o waith gwirfoddoli.

Pam?

Isod gwelir rhai o’r rhesymau pam y mae pobl yn penderfynu gwirfoddoli. I rai mae’n gyfle i:

  • Roi rhywbeth yn ôl i’r Sŵ
  • Gwneud gwahaniaeth i fywydau eraill
  • Helpu’r amgylchedd
  • Teimlo fod pobl yn eu gwerthfawrogi a’u bod yn rhan o dîm
  • Treulio amser yn gwneud rhywbeth gwerth chweil y tu allan i’r gwaith neu fywyd prysur
  • Magu hyder a hunan-barch

I rai, gall gwirfoddoli arwain at gyflogaeth, neu fod yn gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd a allai arwain at newid gyrfa. O’r safbwynt hwn, gall gwirfoddoli fod yn ffordd o:

  • Ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad newydd
  • Datblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n bodoli eisoes
  • Gwella CV
  • Gwella eich rhagolygon gwaith
  • Defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth proffesiynol er budd eraill (sydd fel arfer yn cael ei ddisgrifio fel pro bono)

I eraill, mae gwirfoddoli yn apelio oherwydd ei fanteision cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Cyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
  • Cyfle i gymdeithasu
  • Dod i adnabod y gymuned leol

Sut?

Er mwyn cael ffurflen gais, anfonwch amlen stampiedig â’ch cyfeiriad arni i:

Y Rheolwr Addysg, Y Sŵ Fynydd Gymreig, Bae Colwyn, Gogledd Cymru, LL28 5UY

Beth?

Adran y Ciperiaid

Gwirfoddolwyr Anifeiliaid – Anifeiliaid yw prif atyniadau’r Sŵ, ac felly mae’n hynod bwysig fod ganddynt dîm pwrpasol eu hunain sy’n helpu i ofalu amdanynt.

Yr Adran Addysg

Gwirfoddolwyr Anifeiliaid - Bydd y Ganolfan WILD newydd yn gartref i nifer o anifeiliaid byw a fydd yn cael eu defnyddio yn ein Sesiynau WILD. Bydd yn cynnwys amrywiaeth o fân famaliaid dof, yn ogystal ag ymlusgiaid, infertebratau a chreaduriaid egsotig eraill.

Adran y Gerddi a’r Tir

Gwirfoddolwyr y Gerddi – Mae’r Gerddi a’r Tir yr un mor bwysig i’r Sŵ â’r Anifeiliaid ac Addysg. Cânt eu cynnal a’u cadw gan dîm pwrpasol o staff a gwirfoddolwyr.

Adran Gymdeithasol / Codi Arian

Gwirfoddolwyr Codi Arian – Bydd Gwirfoddolwyr yn cynorthwyo gydag unrhyw brosiectau codi arian o amgylch y Sŵ neu yn y gymuned leol. Gallai’r rhain fod ar gyfer prosiectau penodol y Sŵ (gwella ffaldiau), ymgyrchoedd BIAZA/EAZA/WAZA, neu unrhyw achos elusennol arall sy’n cyd-fynd â nod ac amcanion Sŵ Genedlaethol Cymru.

Drwy weithio gyda ni, mae ein gwirfoddolwyr yn gallu datblygu sgiliau newydd, cwrdd â phobl sy’n rhannu’r un syniadau a dod yn rhan o dîm ardderchog.

Ydych chi’n ddarpar Wirfoddolwr? Ydych chi ….

 • Yn gallu gweithio mwy na dwy awr yr wythnos, neu un diwrnod cyfan yr wythnos (gwaith anifeiliaid) ac yn ddelfrydol yn ymrwymo i wirfoddoli am o leiaf 12 mis
 • Yn fodlon gweithio ym mhob tywydd?
 • Yn ddibynadwy, yn frwdfrydig ac yn glên?
 • Yn ymddiddori mewn Sŵau?
 • Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag education@welshmountainzoo.org.
Gwefan gan FutureStudios