Welsh Mountain Zoo | Dyfrgi Ewinedd Byrion Asiaidd

Dyfrgi Ewinedd Byrion Asiaidd

Aonyx cinereus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Y Dyfrgi Ewinedd Byrion Asiaidd yw aelod lleiaf teulu’r Dyfrgwn, ac mae ganddo grafangau bach iawn sy'n ei helpu i drin ysglyfaeth yn ddeheuig. Un o'r bygythiadau parhaus sy’n wynebu’r Dyfrgi Ewinedd Byrion Asiaidd yw dinistrio ei gynefinoedd ar draws Asia gan gynnwys datgoedwigo a chyflwyno plaladdwyr i’r dŵr.

Cynefin Brodorol →

India, Ynysoedd y Philipinos a Tsieina

Cynefin naturiol  →

Afonydd a gwlyptiroedd

Deiet  →

Cigysol: pysgod, molysgiaid, crancod a phryfed

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sw: hyd at 15 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 62 diwrnod. Hyd at 7 epil, fel arfer 2

Enw'r grwp  →

Rafft

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Llygredd, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae'r dyfrgi yn perthyn i deulu'r gwenci sy'n cynnwys anifeiliaid cigysol eraill fel y fronwen, y carlwm, y mochyn daear, y mincod a'r ffuret.

Gwefan gan FutureStudios