Welsh Mountain Zoo | Y Wiwer Goch

Y Wiwer Goch

Sciurus vulgaris


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Ar un adeg roedd oddeutu 3.5 miliwn o Wiwerod Coch i’w cael yn y DU, ffigwr sydd wedi gostwng yn sylweddol i’r nifer isaf erioed sef tua 120,000. Mae amryw o ffactorau wedi cyfrannu at y dirywiad hwn yn y niferoedd a chyflwyno’r Wiwer Lwyd a gafodd yr effaith fwyaf drwy ledaenu clefydau, dihysbyddu'r adnoddau sydd ar gael ac atgynhyrchu cyflym.

Cynefin Brodorol →

Ym mhob rhan o Ewrop, Rwsia, Mongolia, Gogledd Orllewin a Gogledd Ddwyrain Tsieina

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd conifferaidd, coedwigoedd collddail a choedwigoedd cymysg

Deiet  →

Llysysol: hadau, mes, ffyngau, rhisgl. Yn achlysurol byddant yn bwyta wyau/ cywion adar

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: tua 6 mlynedd. Mewn sw: hyd at 10 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 38 diwrnod. 1 - 7 epil

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela, Afiechyd

Ffaith Ddifyr

Gall Gwiwerod Coch ddefnyddio eu llaw dde a’u llaw chwith i’r un graddau wrth afael mewn mochyn coed!

Gwefan gan FutureStudios