Welsh Mountain Zoo | Cyflwyniad

Cyflwyniad

Mae llawer o blanhigion ac anifeiliaid gwyllt yn dod o dan bwysau cynyddol i oroesi. Mae Sŵau a Gerddi Botanegol ledled y byd yn gweithio ar y cyd i helpu i ddiogelu'r amrywiaeth enfawr o rywogaethau ar ein planed.


Y ffordd orau o achub anifeiliaid yw yn eu hamgylchedd eu hunain, ond mewn sawl achos nid yw hyn yn bosibl, ac mae'n gwneud synnwyr sefydlu poblogaeth wrth gefn ymhell o’r peryglon sy’n y gwyllt.

Y Sŵ Fodern

Fel arfer heddiw, mae’r Sŵau gorau a mwyaf blaengar yn ystyried mai eu prif swyddogaethau yw cadwraeth, addysg, astudiaeth wyddonol a hamdden.

Ers blynyddoedd lawer, mae athrawon ac addysgwyr wedi gwerthfawrogi potensial y Sŵ fodern fel ffordd o gyfleu rhyfeddod ac amrywiaeth y byd naturiol i genedlaethau iau.

Mae'r gwaith pwysig y mae Sŵau yn ei wneud yn seiliedig ar wahanol ddisgyblaethau gwyddonol megis maethiad, ymddygiad, geneteg, bioleg atgenhedlu, ecoleg a gwyddoniaeth filfeddygol.

Mae datblygiadau mewn hwsmonaeth a rheoli anifeiliaid wedi gwella lles anifeiliaid Sŵ ac wedi caniatáu i Sŵau weithio gyda chydweithwyr cadwraeth yn y maes i helpu llawer o brosiectau cadwraeth i lwyddo. Gall y cymorth ar gyfer y prosiectau hyn fod ar ffurf ymchwil wyddonol, cefnogaeth ariannol neu ddarparu personél arbenigol.

Mae effaith ddinistriol gweithgareddau dyn ar gynefinoedd naturiol ac anifeiliaid gwyllt wedi bygwth goroesiad llawer o rywogaethau. Mae Sŵau bellach yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gynnal amrywiaeth fiolegol y ddaear trwy raglenni bridio ynghyd â chodi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer rhaglenni maes yn y gwyllt.

Gwefan gan FutureStudios