Welsh Mountain Zoo | Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r Sŵ Fynydd Gymreig wedi ei lleoli ar ben bryn hynod o serth a oedd, yn wreiddiol, yn stad breifat Edwardaidd, a cheir llawer o risiau a llwybrau culion ar y safle. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybrau ar ogwydd i raddau mwy neu lai. Nid yw’n lle hwylus i ymwelwyr sy’n cael trafferth i gerdded neu i ddefnyddwyr cadair olwyn er ein bod yn amcangyfrif ei bod yn bosibl gweld 70% o’r arddangosion o gadair olwyn pan fydd gofalwr/wraig abl a chryf wrth law. Cynlluniwyd rampiau mynediad ar gyfer holl nodweddion diweddaraf y Sŵ, er enghraifft ffald y llewpard yr eira a gwblhawyd yn 2021. Bydd mannau mwy anhygyrch yn cael eu gwella yn y dyfodol fel rhan o’n rhaglen ddatblygu. Yn y fynedfa rydym yn cynnig map am ddim sy’n nodi’r llwybrau mwyaf addas i gadeiriau olwyn a phramiau ysgafn ac sy’n osgoi grisiau ond nid llethrau. Nid ydym yn codi tâl ar ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn. Cofiwch hefyd y bydd sgwteri trydan ag olwynion bychain yn cael trafferth oherwydd arwynebau anwastad. Nid oes gennym sgwteri na chadeiriau olwyn trydan i’w llogi; fodd bynnag mae’n bosibl llogi cadeiriau olwyn traddodiadol yn rhad ac am ddim. Gellir llogi’r rhain yn swyddfa’r Sŵ. Mae’r Sŵ yn croesawu cŵn cymorth gydag hyfforddiant llawn ond byddem yn gwerthfawrogi cael rhybudd ymlaen llaw (01492 532938 neu info@welshmountainzoo.org).

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig

Cludiant a Lleoliad

 • Maes parcio canolog di-dâl i geir a choetsis, ac ar ddiwrnodau prysur, safle parcio ychwanegol mewn cae gyda mynedfa ar wahân. Mae lle parcio i’w gael yng nghanol y Sŵ ar gyfer ymwelwyr anabl.
 • Oddeutu un filltir o dref agosaf Bae Colwyn.
 • Mae gan Fae Colwyn nifer o wasanaethau bysiau a threnau.
 • Gwasanaeth bws mini di-dor sy’n rhad ac am ddim o orsaf reilffordd Bae Colwyn i’r Sŵ ac yn ôl (Bydd y gwasanaeth hwn yn rhedeg o ddydd Sadwrn, 6 Ebrill tan ddydd Sul, 8 Medi 20169). Mae gan fws mini’r Sŵ 16 o seddau i deithwyr ac nid yw wedi ei haddasu ar gyfer cadeiriau olwyn. Nid ydym yn argymell bod defnyddwyr cadair olwyn yn defnyddio’r gwasanaeth bws mini.

Cyfleusterau’r Brif Fynedfa

 • Er mwyn cael rhagor o fanylion am amseroedd agor y Sŵ cliciwch yma
 • Wedi cau ar Ddydd Nadolig. (Sylwer bod giatiau’r fynedfa yn cau tua awr cyn amser cau)
 • Mae man gollwng teithwyr y bws mini di-dâl y tu allan i brif fynedfa’r Sŵ ac mae ychydig o waith cerdded yn raddol ar i lawr at y caban talu a gwaith tri munud o gerdded ar i fyny mewn rhannau hyd at ganol y Sŵ (gyda rampiau cyflymder ar gyfer y ceir sy’n gyrru heibio).
 • Defnyddir y brif fynedfa (lle bydd ymwelwyr yn talu am ddod i mewn) a’r lonydd gan geir a choetsis hefyd. Fel arfer byddant yn parcio yn y maes parcio canolog.
 • Yn ystod cyfnodau prysur (ee gwyliau haf ysgolion, gwyliau’r banc), defnyddir cae cyfagos fel maes parcio. Oddi yma mae pum munud ar y mwyaf o waith cerdded i fyny’r allt at gaban giât fynedfa’r cae. Mae lleoedd parcio canolog i’w cael bob amser i’r anabl – hysbyswch y swyddog sy’n gweithio ar giât y brif fynedfa. Bydd ef/hi yn eich cyfeirio i’r maes parcio canolog.
 • Ar hyn o bryd ni cheir system ddolen.
 • Ar hyn o bryd nid oes seddau yn y fynedfa.

Mannau Cyhoeddus – Cyffredinol

 • Gan fod y Sŵ ar safle 37 acer ar ben bryn amcangyfrifir bod 30% o’r arddangosion lleiaf yn ogystal â rhan sylweddol o’r coetiroedd annatblygedig yn anhygyrch i ymwelwyr sy’n cael trafferth i symud oherwydd grisiau, llwybrau ar elltydd ac arwynebau graean.
 • Yn y fynedfa gellir cael map am ddim sy’n nodi’r llwybrau mwyaf addas i gadeiriau olwyn a phramiau ysgafn, gan osgoi grisiau ond nid llethrau.
 • Nid yw’r arweinlyfr ar gael ar hyn o bryd mewn fformatau eraill megis ar ffurf awdio.
 • Nid oes tâl mynediad i ymwelwyr sy’n gaeth i gadair olwyn neu sy’n ddall. Mae gostyngiadau ar gael i ymwelwyr anabl a gofalwyr pan ddangosir prawf yn y dderbynfa – cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.
 • Mae’n bosibl llogi cadeiriau olwyn yn rhad ac am ddim o swyddfa’r Sŵ.
 • Mae staff bob amser wrth law i gynnig cymorth pan fo angen ac maen nhw’n gwisgo crysau chwys glas tywyll, gwyrdd neu farŵn gyda logo’r Sŵ arnynt.
 • Mae gwybodaeth ar gael o Siop Roddion Sŵfenir, sydd mewn safle canolog ger y maes parcio ac sydd yn agored bob dydd.

Mannau Cyhoeddus – Toiledau

 • Ceir toiledau ar gyfer yr anabl a thoiledau dynion a merched islaw Caffi Pengwin a cheir set arall o doiledau dynion a merched y tu ôl i Siop Roddion Sŵfenir. Ceir ystafell newid babanod gerllaw’r Siop Roddion.
 • Mae’r holl lwybrau sy’n arwain at y toiledau ar dir y Sŵ yn rhai concrid neu darmac heb risiau (ac eithrio’r toiledau ym Mwyty Saffari lle ceir grisiau).
 • Rhaid dringo un gris wrth fynd i mewn i’r ysafell newid babanod.
 • Ni cheir toiledau y tu allan i ffiniau’r Sŵ, Bwyty Saffari neu Gaffi Pengwin.

Bwyty Saffari a Chaffi Pengwin

 • Mae digon o le ym Mwyty Saffari. Mae Caffi Pengwin yn fwy cyfyng gan fod yr adeilad yn llai.
 • Dangosir bwydlenni a phrisiau yn eglur ar y wal wrth ichi fynd i mewn i Fwyty Saffari a Chaffi Pengwin a gallwch ofyn i’r staff eu darllen ichi. Ar hyn o bryd nid ydynt ar gael mewn Braille nac ar ffurf awdio.
 • Ceir un ramp wrth fynd i mewn i Fwyty Saffari.
 • Mae allt weddol serth yn arwain at Gaffi Pengwin ond nid oes grisiau.
 • Mae staff ar gael i gynorthwyo pan fo angen.
 • Mae’r cadeiriau a’r byrddau yn rhai symudol. Mae gan rai golofn ganolog ac eraill â choes ym mhob cornel.
 • Mae Bwyty Saffari a Chaffi Pengwin yn cynnig gwasanaeth cownter (gellir cynnig gwasanaeth bwrdd yn ôl y galw).
 • Gallwn ddarparu bwyd llysieuol, figan, bwyd heb glwten, heb gynnyrch llaeth, heb gnau a heb siwgr. Cysylltwch â ni ymlaen llaw drwy ffonio 01492 532938 i nodi eich anghenion.
 • Ni cheir caniatâd i fwyta eich bwyd eich hun yn y mannau gwerthu bwyd ond ceir llawer o safleoedd picnic o amgylch tir y Sŵ ar dir gwastad ac ar oleddf (meinciau a llecynnau glas).
 • Ceir hefyd ddewis o ardaloedd picnic dan do os bydd hi’n dywydd garw:

– Awditoriwm y Tsimpansïaid (pan na fydd cyflwyniadau yn digwydd)

– Gazebo Gwybodaeth ar Lawnt yr Eirth a ger y Lemyriaid

– Ardaloedd Cysgodol ger Fferm y Plant

– Cysgodfan y Map ger y Maes Chwarae

– Canolfan y Cyfryngau

Siop Felysion y Sŵ

 • Mynediad drwy un drws.
 • Rhaid dringo un ramp wrth fynd i mewn i’r siop.
 • Darperir gwasanaeth cownter
 • Os bydd gennych anghenion dietegol cysylltwch ymlaen llaw i nodi eich gofynion drwy ffonio 01492 532938.

Siop Roddion Sŵfenir

 • Mynediad drwy un drws.
 • Rhaid dringo un ramp wrth fynd i mewn i’r siop.
 • Croesewir cŵn tywys yn y siop.
 • Efallai na fydd rhai eitemau ar werth o fewn cyrraedd; gall y staff gynnig cymorth.

Arddangosiadau

 • Dangosir gwybodaeth am amseroedd y Cyflwyniad Tsimpansî a’r Arddangosiadau Adar a Morloi Clustiog ar gefn map y Sŵ. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn (ym mlaen ac yng nghefn) Cyflwyniad Tsimpansî.

Y tir a’r gerddi

 • Mae mannau gorffwys (meinciau) i’w cael yn gyson o amgylch y Sŵ.
 • Mae amryw o safleoedd y gellir eu cyrraedd yn unig drwy ddringo neu ddod i lawr nifer o risiau.
 • Mae rhai llwybrau a rhodfeydd wedi eu tarmacio ond llwybrau graean yw’r rhan fwyaf ohonynt.
 • Nid oes cludiant i’w gael ar y safle.
 • Rhwng llwybrau ceir llecynnau glas a gall y rhain fod yn anwastad dan draed.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae’r holl staff sy’n dod i gysylltiad â’r cyhoedd a’r staff sy’n ateb y prif ffôn wedi eu hyfforddi gyda golwg ar ymwybyddiaeth o anabledd a nodweddion y safle.
 • Croesewir cŵn cymorth gydag hyfforddiant llawn a chaniateir iddynt fynd i mewn i’r hollfannau cyhoeddus. Gweler y nodyn ynglŷn â rhybuddio ymlaen llaw uchod.

Gwybodaeth ar gyfer Cysylltu

Ffôn: 01492 532938

Ffacs: 01492 530498

E-bost: info@welshmountainzoo.org

Gwefan: www.welshmountainzoo.org

Cyfeiriad: Y Sŵ Fynydd Gymreig

Bae Colwyn

Conwy

LL28 5UY

Gwefan gan FutureStudios