Welsh Mountain Zoo | Cyfleusterau ac Arlwyo

Cyfleusterau ac Arlwyo

Mae Graze, ein harlwywyr lleol arobryn yn rheoli ac yn gweithredu ein holl allanfeydd bwyd gan gynnwys Bwyty Saffari a Chaffi Pengwin.


Rydym yn gweini’r bwyd lleol mwyaf blasus a ffres, ac yn darparu ar gyfer dant pawb, gan gynnwys byrbrydau traddodiadol a danteithion, a dewisiadau figan a heb glwten.

Mae ein hymrwymiad i weithio â chyflenwyr lleol yn golygu ein bod yn gallu defnyddio cynhwysion sy’n cael eu tyfu a’u ffynonellu yn yr ardal, sy’n rhoi blas Gogledd Cymru gwirioneddol i’n bwyd!

Caffi Pengwin

O Gaffi Pengwin ceir golygfeydd panoramig rhagorol ar draws yr aber. Mae hwn ar un o safleoedd mwyaf eiconig y Sŵ, ac yn edrych dros ffaldiau’r Pengwiniaid a’r Tsimpansïaid.

Mae’n hawdd deall felly pam y mae pobl yn cynllunio dod yma fel rhan o'u diwrnod. Ceir arlwy o frechdanau a phaninis yn ogystal â saladau a thatws drwy’u crwyn, a gellir ymlacio yn y lle agored hwn sy’n ei wneud yn safle perffaith i alw ynddo am ychydig.

Tŷ Bwyta Saffari

Mae ein bwyty blaenllaw, Bwyty Saffari, wedi leoli yng nghanol y Sŵ, yn union ger ffald Teigr Swmatra.

Mae gennym lawer o'ch hoff fyrbrydau poeth ac oer yma yn cynnwys nygets cyw iâr, sglodion a byrgers yn ogystal â dewisiadau iach. Mae'r awyrgylch yn glyd a chyfeillgar, ac nid yn unig mae’r bwyty yn cynnig danteithion blasus, ond mae'n lle ardderchog i gael eich gwynt atoch a chael cipolwg ar un o'n cathod mawr yn prowla!

Bwyd wrth grwydro!

Os ydych yn chwilio am fwyd cyflym i’w fwyta wrth grwydro, gallwch fwynhau hufen iâ a diodydd o siop felysion Zoolicious neu Giosg Pengwin (sy’n agored yn ystod cyfnodau prysur).

Peidiwch ag anghofio, mae gennym ddigonedd o le y tu allan ichi fwynhau ac ymlacio ar y llethrau glas, felly mae digon o le i gael picnic!

Please note that some of our food outlets do close in accordance with seasonal variations in visitor numbers and demand.

Polisi Cŵn Cymorth

Er ein bod yn caru cŵn, yn anffodus gallwn ni dim ond ganiatâu cŵn cymorth o amgylch y Sŵ, er lles ein anifeiliaid ac ar gyfer diogelwch cyffredinol. Mae croeso i gŵn cymorth sydd wedi eu cofrestru gydag un o’r sefydliadau canlynol ddod I’r Sŵ, o dan yr amod eu bod o dan reolaeth eu perchenog.

  • Canine Partners
  • Dog AID
  • Dogs for Good
  • Guide Dogs
  • Hearing Dogs for Deaf People
  • Medical Detection Dogs
  • Support Dogs
  • The Seeing Dogs Alliance

Mae rhain i gyd yn sefydliadau aelodaeth sy’n berthnasol â “Assistance Dogs UK” (ADUK). Mae pob ci ADUK yn glynu gyda’r safonau iechyd, ymddygiad / hyfforddiant a llesgarwch uchaf, fel y gosodwyd gan “Assistance Dogs International” a’r “International Guide Dogs Federation”.

Mae’n hanfodol ein bod yn gallu cadarnhau y math yma o safonnau, er mwyn cyflawni ein rheoliadau biodiogelwch, sydd yn rhan o’n gofynion Trwydded Sŵ, a dyma pam nad ydynt yn caniatau mynediad i anifeiliaid sydd ddim wedi cofrestru gydag un o’r sefydliadau uchod.

Rhaid cyhoeddi eich bod hefo ci cymorth wrth fynedu y Sŵ, a rhaid iddynt wisgo harnais, siaced, coler neu rhaff arwain drwy’r amser pan ar dîr y Sŵ. Os gwelwch yn dda byddwch yn ymwybodol y caiff mynediad i gŵn gael ei wrthod os nad yw’n bosib darparu tystiolaeth o fod yn aelod o un o’r sefydliadau nodir uchod. Rhaid i gŵn cymorth fod ar raff arwain byr ar bob achlysur ac o dan reolaeth ac os y maent yn carthu disgwylir iddych gael gwared ohonno yn y ffordd cywir. Mae gennym yr hawl i ofyn yn garedig i chi symud ymhellach oddi wrth ardaloedd yn y Sŵ os rydym yn teimlo fel petai yn achosi problem llesgarwch i’n anifeiliaid neu i’ch ci.

Gyda ymddiheuriadau rydym yn gorfod dweud na chanieteir cŵn cymorth i’r Sŵ os nad ydynt wedi cael hyfforddiant cyflawn, ni chanieteir cŵn cymorth sydd dim ond wedi cael rhywfaint o hyfforddiant.

Nad yw mynediad ar gyfer unrhyw arddangosfa lle cewch gerdded drwyddo yn cael ei dderbyn o ganlyniad i reoliadau bioddiogelwch. Lleoliadau lle na chewch fynd a chi cymorth iddo yw:

• Gwarchodle y Lemyriaid

• Tŷ’r Aligator

• Fferm Y Plant

• Tŷ’r Ymlusgiaid

• Awditoriwm y Tsimpansî

Caiff y polisi yma ei hysgrifennu cyda chyfeirnod at ddogfen BIAZA “‘Biosecurity Advice for Permitting Assistance Dogs Entry into Zoos and Aquariums’ (Ionawr, 2015).

Os oes gennych unrhyw ymholiad i wneud gyda’r uchod, gallwch gael mewn cysylltiad drwy ffonio 01492 532938 neu drwy ebostio info@welshmountainzoo.org

Siop y Sŵ

Mae’r Siop Rhoddion Zoovenir wedi ei leoli wrth ymyl y prif faes parcio ac yn cynnig amrywiaeth o anrhegion a rhoddion. Felly gwobrwywch eich hun gyda chrys-t, tegan meddal, neu gallwch ddod yn fabwysiadwr / fabwysiadwraig anifail – cwbl sydd angen i chi wneud ydi llenwi ffurflen syml.

Jyngl Tir Antur

Mae ein Jyngl Tir Antur yn hwylus iawn ar gyfer plant o bob oed, a mae ein Llwybr Tarzan yn sialens wych y gwneith gadw y plant wedi eu diddori am oriau a’u gwneud yn llwglyd.

Cyfleusterau Newid Babanod

Mae’r cyfleusterau yma ar gael wrth gerdded i lawr heibio ochr chwith y siop melysion. Mae’r prif faes parcio yn agos iawn at y cyfleusterau yma.

Gwefan gan FutureStudios