Welsh Mountain Zoo | Cwestiynau am Ailagor

Cwestiynau am Ailagor

Mae'r Sŵ yn sefyll ar safle 37 acer eang ac agored ac rydym yn gobeithio y bydd ein hymwelwyr yn mwynhau'r cyfle i hamddena wrth ddysgu mwy am gadwraeth.


DIWEDDARIAD COVID – CAU DROS DRO

Yn cyd-fynd gyda canllawiau preseonol Llywodraeth Cymru, rydym yn difaru dweud wrthych o Ddydd Llun 14fed o Rhagfyr 2020, bydd y Sŵ yn cau tan y nodir ymhellach.

Os yr ydych wedi archebu tocyn mynediad ar gyfer yr wythnos sy’n cychwyn ar yr 14fed o Ragfyr, bydd ein tîm yn cysylltu â chi yn y diwrnodau nesaf.

Yn ystod yr amser yma, os gwelwch yn dda cymerwch cysur mewn gwybod y bydd ein tîm ymroddedig a gweithgar yn parhau i roi y gofal gorau i’n anifeiliaid gwych, fel y maent yn gwneud o bob dydd. Mi fyddwn, wrth gwrs, yn monitro’r sefyllfa a byddwn yn parhau i gymryd pob rhagofal i ddiogelu ein staff gwerthfawr.

Mae eich cefnogaeth drwy’r flwyddyn diwethaf wedi, ac y bydd yn parhau i fod, yn cael ei werthfawrogi yn llwyr. Yn ystod blwyddyn mor heriol, rydym wîr yn ddiolchgar am y cefnogaeth yr ydych chi, y ffrindiau gorau y gall y Sŵ ofyn amdan, wedi ei roi iddyn ni.

Yn syth y cawn arweiniad pellach gan Llywodraeth Cymru ar pryd y cawn ni ail agor, mi fyddwn wrth gwrs yn eich hysbysu pryd y byddwn yn taflu ein giatiau yn nôl yn agored.

Yn y cyfamser, beth am i ni dynnu at ein gilydd i leihau effeithiau COVID gymaint ac y gallwn. Cymerwch ofal o chi’ch hun a mi welwn ni chi yn fuan.

12 Rhagfyr 2020

_________________________________________________________________________________________

Dyma rai o'r mesurau hyn:

• Archebu ymlaen llaw. Pwrpas hyn yw er mwyn inni allu monitro/cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn y Sŵ yn ddiogel bob dydd a hefyd er mwyn sicrhau mynediad hwylus ac effeithlon.

 • Mae angen tocynnau ar yr holl ymwelwyr, ar aelodau’r Sŵ a phlant o dan dair oed. Dylech archebu tocynnau ar-lein cyn eich ymweliad (o leiaf 24 awr ymlaen llaw). Bydd angen i aelodau'r Sŵ hefyd ddangos eu cerdyn aelodaeth pan fyddant yn cyrraedd. Bydd angen i ddeiliaid Tocyn rhodd/di-dâl gyflwyno'r tocynnau hyn pan fyddant yn cyrraedd. SYLWCH SY'N DILYSU TOCYNNAU AM Y DIWRNOD A DDATGANIR AR Y LLYFR. EU BOD YN AN-DROSGLWYDDO AC YN AN-AD-DERBYN.

• Bydd llwybr unffordd yn weithredol o amgylch rhai rhannau o'r Sŵ i helpu i gadw pellter cymdeithasol.

• Bydd marciau ar y llawr yn diffinio pellteroedd rhwng ymwelwyr. Bydd staff yn monitro pellteroedd mewn mannau lle disgwylir ciwiau er mwyn sicrhau pellter cymdeithasol digonol, fel yr argymhellir gan y Llywodraeth.

• Bydd sgrîn amddiffynnol yn cael eu gosod mewn mannau cyswllt.

• Croesewir taliadau cerdyn digyswllt lle bynnag y bo modd yn hytrach na thaliadau arian parod a rhai cerdyn a rhif PIN.

• Bydd safleoedd diheintio dwylo wedi’u lleoli o amgylch y Sŵ. Gofynnwn yn garedig i ymwelwyr roi gofal a sylw ychwanegol i lefelau hylendid a dilyn arferion hylendid da drwy sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo'n gywir gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth a hynny’n aml yn ystod eu hymweliad. Mae sebon a dŵr poeth ar gael yn yr holl gyfleusterau toiled. Rydym yn annog pob ymwelydd i ddefnyddio'r adnoddau hyn. Byddwch yn gweld mwy o arwyddion o amgylch y Sŵ i annog arferion hylendid da.

• Bydd rhai Ardaloedd Anifeiliaid sydd dan do a rhai lle ceir cysylltiad agos yn parhau i fod ar gau (nes bydd y Llywodraeth yn llacio'r cyfyngiadau).

• Bydd digwyddiadau dyddiol Cyflwyniad y Tsimpansî, Parêd y Pengwiniaid, Bwydo’r Morloi Clustiog a’r Arddangosiadau Hedfan Adar yn parhau i fod wedi'u gohirio (nes bydd y Llywodraeth yn llacio'r cyfyngiadau). Dylech nodi ei bod yn bosibl gweld y Tsimpansïaid, y Pengwiniaid a'r Morloi Clustiog drwy ffenestri eu cartrefi.

• Bydd ein allfa arlwyo yn cynnig bwyd i fynd a diodydd o’r siop melysion “Sŵlicious”. Bydd dewis o fwyd poeth ac oer ar gael o’r Bwyty Saffari, hefo cyfyngiad yn nifer y seddi ar gael i gyd-fynd gyda canllawiau pellhau cymdeithasol. Os gwelwch yn dda nodwch bydd y Caffi Pengwin yn parhau i fod ar gau nes y nodir ymhellach (nes y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio’r cyfyngiadau).

• Bydd cyfyngiad ar fynediad i Siop Roddion Sŵfenir a bydd system unffordd ar waith er mwyn helpu i gynnal pellter cymdeithasol.

• Bydd Gwasanaeth Bws Mini Di-Dâl y Sŵ yn cael ei atal dros dro nes ceir ei nodi ymhellach.

Cwestiynau Cyffredin

Mae diogelwch a lles ein hymwelwyr, ein staff a'n hanifeiliaid yn flaenoriaeth inni ac rydym yn cymryd pob cam posibl i sicrhau hyn.

Mae'r mesurau canlynol wedi cael eu rhoi ar waith:

• Archebu ymlaen llaw. Pwrpas hyn yw er mwyn inni allu monitro/cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn y Sŵ yn ddiogel bob dydd a hefyd er mwyn sicrhau mynediad hwylus ac effeithlon.

 • Mae angen tocynnau ar yr holl ymwelwyr, ar aelodau’r Sŵ a phlant o dan dair oed. Dylech archebu tocynnau ar-lein cyn eich ymweliad (o leiaf 24 awr ymlaen llaw). Bydd angen i aelodau'r Sŵ hefyd ddangos eu cerdyn aelodaeth pan fyddant yn cyrraedd. Bydd angen i ddeiliaid Tocyn rhodd/di-dâl gyflwyno'r tocynnau hyn pan fyddant yn cyrraedd. SYLWCH SY'N DILYSU TOCYNNAU AM Y DIWRNOD A DDATGANIR AR Y LLYFR. EU BOD YN AN-DROSGLWYDDO AC YN AN-AD-DERBYN.

• Bydd llwybr unffordd yn weithredol o amgylch rhai rhannau o'r Sŵ i helpu i gadw pellter cymdeithasol.

• Bydd marciau ar y llawr yn diffinio pellteroedd rhwng ymwelwyr. Bydd staff yn monitro pellteroedd mewn mannau lle disgwylir ciwiau er mwyn sicrhau pellter cymdeithasol digonol, fel yr argymhellir gan y Llywodraeth.

• Bydd sgrîn amddiffynnol yn cael eu gosod mewn mannau cyswllt.

• Croesewir taliadau cerdyn digyswllt lle bynnag y bo modd yn hytrach na thaliadau arian parod a rhai cerdyn a rhif PIN.

• Bydd safleoedd diheintio dwylo wedi’u lleoli o amgylch y Sŵ. Gofynnwn yn garedig i ymwelwyr roi gofal a sylw ychwanegol i lefelau hylendid a dilyn arferion hylendid da drwy sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo'n gywir gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth a hynny’n aml yn ystod eu hymweliad. Mae sebon a dŵr poeth ar gael yn yr holl gyfleusterau toiled. Rydym yn annog pob ymwelydd i ddefnyddio'r adnoddau hyn. Byddwch yn gweld mwy o arwyddion o amgylch y Sŵ i annog arferion hylendid da.

• Bydd rhai Ardaloedd Anifeiliaid sydd dan do a rhai lle ceir cysylltiad agos yn parhau i fod ar gau (nes bydd y Llywodraeth yn llacio'r cyfyngiadau).

• Bydd digwyddiadau dyddiol Cyflwyniad y Tsimpansî, Parêd y Pengwiniaid, Bwydo’r Morloi Clustiog a’r Arddangosiadau Hedfan Adar yn parhau i fod wedi'u gohirio (nes bydd y Llywodraeth yn llacio'r cyfyngiadau). Dylech nodi ei bod yn bosibl gweld y Tsimpansïaid, y Pengwiniaid a'r Morloi Clustiog drwy ffenestri eu cartrefi.

• Bydd ein allfa arlwyo yn cynnig bwyd i fynd a diodydd o’r siop melysion “Sŵlicious”. Bydd dewis o fwyd poeth ac oer ar gael o’r Bwyty Saffari, hefo cyfyngiad yn nifer y seddi ar gael i gyd-fynd gyda canllawiau pellhau cymdeithasol. Os gwelwch yn dda nodwch bydd y Caffi Pengwin yn parhau i fod ar gau nes y nodir ymhellach (nes y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio’r cyfyngiadau).

• Bydd cyfyngiad ar fynediad i Siop Roddion Sŵfenir a bydd system unffordd ar waith er mwyn helpu i gynnal pellter cymdeithasol.

• Bydd Gwasanaeth Bws Mini Di-Dâl y Sŵ yn cael ei atal dros dro nes ceir ei nodi ymhellach.

Er mwyn inni allu monitro/cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn y Sŵ bob dydd yn ddiogel, gofynnwn yn garedig fod pob ymwelydd, aelod a phlentyn dan dair oed yn archebu tocynnau ar-lein cyn eu hymweliad (o leiaf 24 awr ymlaen llaw). Bydd angen i Aelodau'r Sŵ hefyd ddangos eu cerdyn aelodaeth pan fyddant yn cyrraedd. Bydd angen i ddeiliaid Tocyn rhodd/di-dâl gyflwyno'r tocynnau hyn pan fyddant yn cyrraedd.

SYLWCH SY'N DILYSU TOCYNNAU AM Y DIWRNOD A DDATGANIR AR Y LLYFR. EU BOD YN AN-DROSGLWYDDO AC YN AN-AD-DERBYN.

***Aelodau/Deiliaid Tocynnau Rhodd a Di-dâl***

Dim ond os ydych yn bwriadu ymweld â’r Sŵ y dylech archebu tocyn, a pheidiwch ag archebu sawl ymweliad dros nifer o ddyddiau yn olynol. Gofynnwn yn garedig i aelodau ystyried yr effaith fydd ‘archebu a pheidio ag ymweld’ yn ei gael ar ein gallu i godi’r incwm sydd mor angenrheidiol inni gan ymwelwyr eraill sy'n ceisio archebu tocynnau ac sy’n methu gwneud hynny gan fod prinder neu ddim tocynnau ar gael o gwbl.

Cliciwch yma i archebu tocynnau.

Pan gaeodd y Sŵ ar 22 Mawrth, hysbyswyd ymwelwyr y byddem yn fwy na pharod i ymestyn cyfnod tocynnau mynediad a archebwyd ymlaen llaw fel eu bod yn dal yn ddilys tan ddiwedd y flwyddyn. Pan fydd gennych ddyddiad newydd mewn golwg ar gyfer eich ymweliad, gofynnwn i chi gysylltu â ni cyn gynted ag sydd bosibl, er mwyn ail-archebu.

Gofynnwn yn garedig ichi beidio â chyrraedd giât y fynedfa heb archebu eich ymweliad ymlaen llaw.

Er mwyn inni allu monitro/cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn y Sŵ bob dydd yn ddiogel, gofynnwn yn garedig fod pob ymwelydd, aelod a phlentyn dan dair oed yn archebu tocynnau ar-lein cyn eu hymweliad (o leiaf 24 awr ymlaen llaw).

Bydd angen i ddeiliaid tocyn rhodd/di-dâl gyflwyno'r tocynnau hyn pan fyddant yn cyrraedd.

Dim ond os ydych yn bwriadu ymweld â’r Sŵ y dylech archebu tocyn, a pheidiwch ag archebu sawl ymweliad dros nifer o ddyddiau yn olynol. Gofynnwn yn garedig i aelodau ystyried yr effaith fydd ‘archebu a pheidio ag ymweld’ yn ei gael ar ein gallu i godi’r incwm sydd mor angenrheidiol inni gan ymwelwyr eraill sy'n ceisio archebu tocynnau ac sy’n methu gwneud hynny gan fod prinder neu ddim tocynnau ar gael o gwbl.

Cliciwch yma i archebu tocynnau.

Croesewir taliadau cerdyn digyswllt lle bynnag y bo modd yn hytrach na thaliadau arian parod a rhai cerdyn a rhif PIN. Gellir defnyddio taliadau cerdyn a rhai digyffwrdd bellach ar gyfer trafodion hyd at £45.

Yn unol â chanllawiau a chyngor cyfredol Llywodraeth Cymru, ni fydd gofyn ichi wisgo mwgwd wyneb wrth ymweld â'r Sŵ. Byddwch hefyd yn sylwi na fydd yn rhaid i'n tîm wisgo unrhyw fath o fwgwd oni bai bod eu rôl yn gofyn am hynny, er enghraifft, y mesurau bioddiogelwch safonol a ddilynir gan ein Ciperiaid, ond gallant wneud hynny os dymunant. Mae croeso i ymwelwyr wisgo eu cyfarpar diogelu personol eu hunain yn ystod eu hymweliad os dymunant.

Bydd ein holl doiledau ym mhob rhan o’r safle ar agor ac eithrio'r toiledau ym Mwyty Saffari. Byddwch yn sylwi bod nifer gyfyngedig ohonynt er mwyn hwyluso ymbellhau cymdeithasol. Bydd ein holl gyfleusterau cael eu glanhau'n aml drwy gydol y dydd er diogelwch ein hymwelwyr. Yn unol â'r drefn lanhau hon, efallai y bydd rhaid aros am ychydig cyn gallu defnyddio'r toiledau. Gofynnwn yn garedig i ymwelwyr ddeall yr angen am hyn.

Gofynnwn i ymwelwyr roi gofal a sylw ychwanegol i lefelau hylendid a dilyn arferion hylendid da drwy sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo'n gywir gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth, a hynny’n aml yn ystod eu hymweliad. Mae sebon a dŵr poeth ar gael yn yr holl gyfleusterau toiled. Rydym yn annog pob ymwelydd i ddefnyddio'r adnoddau hyn. Gofynnwn yn garedig ichi barchu’r staff sy’n gweithio er mwyn cynnal pellter cymdeithasol a lefelau uchel o hylendid yn yr ardaloedd hyn.

Bydd yn bosibl parcio ceir am ddim yn y maes parcio canolog o fewn y Sŵ a hefyd yn ein maes parcio allanol. Bydd ein tîm yn rheoli’r system barcio cerbydau a gofynnwn yn garedig i ymwelwyr gadw at reolau pellter cymdeithasol wrth adael ac wrth ddychwelyd at eu cerbydau. Dylech nodi, er mwyn gallu rheoli parcio yn llwyddiannus, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i rai ymwelwyr barcio yn ein maes parcio allanol a thalu wrth ein giatiau mynediad allanol.

Bydd Gwasanaeth Bws Mini Di-Dâl y Sŵ yn cael ei atal dros dro nes ceir rhybudd pellach. Er mwyn cael rhagor o fanylion am sut i gyrraedd y Sŵ, cliciwch yma

Bydd yn dal yn bosibl llogi cadeiriau olwyn am ddim o Brif Swyddfa'r Sŵ. Cynigir ein cadeiriau olwyn ar sail y cyntaf i'r felin. Dylech nodi y bydd pob cadair olwyn yn cael ei glanhau'n drylwyr ar ôl ei defnyddio.

Bydd, mae ein siop roddion yn agored a bydd system unffordd ar waith yno i helpu i gynnal pellter cymdeithasol. Dylech nodi na chaniateir mwy nag 1 person/teulu yn y Siop Roddion ar unrhyw un adeg. Tra byddant yn y siop roddion, gofynnwn yn garedig i ymwelwyr beidio â chyffwrdd eitemau nad ydynt yn bwriadu eu prynu.

Bydd ein allfa arlwyo yn cynnig bwyd i fynd a diodydd o’r siop melysion “Sŵlicious”. Bydd dewis o fwyd poeth ac oer ar gael o’r Bwyty Saffari, hefo cyfyngiad yn nifer y seddi ar gael i gyd-fynd gyda canllawiau pellhau cymdeithasol. Os gwelwch yn dda nodwch bydd y Caffi Pengwin yn parhau i fod ar gau nes y nodir ymhellach (nes y bydd Llywodraeth Cymru yn ymlacio’r cyfyngiadau).

Mae croeso ichi ddod â phicnic pan fyddwch yn ymweld â'r Sŵ. Cofiwch gadw at ganllawiau pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio ein mannau picnic. Gofynnwn yn garedig ichi waredu eich gwastraff yn gyfrifol yn y biniau ailgylchu a’r biniau gwastraff a ddarparwyd o amgylch y safle.

Bydd Ardaloedd Anifeiliaid sydd dan do a rhai lle ceir cysylltiad agos yn parhau i fod ar gau, gan gynnwys Gwylfa’r Lemyriaid a Ysgubor Fferm y Plant). Dylech nodi ei bod yn bosibl gweld y Lemyriaid a'r anifeiliaid ar y fferm o'r ffenestri gwylio yn eu ffaldiau.

Byddwn yn parhau i fonitro canllawiau'r Llywodraeth a byddwn yn agor yr ardaloedd hyn cyn gynted ag y bydd y canllawiau yn caniatáu hynny.

Rydym yn dilyn canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ar gyfer cadw ein hymwelwyr, ein staff a'n hanifeiliaid yn ddiogel, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad wrth ddilyn y cyngor hwn hefyd. Peidiwch ag aros yn y Sŵ am fwy o amser na'r hyn a ganiateir y tu allan i'ch cartref. Mae hyn yn cynnwys amser teithio i'r Sŵ ac oddi yno.

Yn unol â chanllawiau a chyngor diweddaraf y Llywodraeth, byddwn yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sy'n dod i'r Sŵ bob dydd fel y gallwn weithredu mesurau pellter cymdeithasol yn ddiogel. O ganlyniad, yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn archebion gan grwpiau/partïon mawr.

Byddwn yn parhau i fonitro canllawiau'r Llywodraeth ac yn eich annog i gadw mewn cysylltiad â ni i gael diweddariadau ar archebion grŵp/parti.

Rydym yn gweithio ag ysgolion/colegau/prifysgolion i ddarparu mynediad i adnoddau dysgu ar-lein. Yn y cyfamser, os hoffech i aelod o’n tîm drefnu ymweliad rhithwir â’ch ysgol/coleg/prifysgol, e-bostiwch education@welshmountainzoo.org

Gan fod gofynion ymbellhau cymdeithasol yn parhau, nid ydym yn gallu cynnig profiadau anifeiliaid ar hyn o bryd a bydd angen aildrefnu unrhyw brofiadau a drefnwyd eisoes. Rydym yn deall y gallai hyn achosi siom ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster, ond rydym yn gobeithio y byddwch yn deall ein penderfyniad.

Bydd ein tîm yn cysylltu â'r rhai a oedd wedi trefnu profiad i'w hysbysu bod eu profiad wedi'i ohirio. Rydym yn gobeithio gallu cynnig dyddiad i chi ail-archebu yn y dyfodol.

Rydym wedi bod yn monitro cyngor gan Sefydliad Iechyd y Byd yn gyson ac rydym yn cadw mewn cysylltiad agos â'n timau milfeddygol a chyrff proffesiynol sŵau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa sy'n datblygu.

Mae ein tîm arbenigol o giperiaid a milfeddygon yn cymryd pob rhagofal i sicrhau fod holl anifeiliaid a holl staff y Sŵ yn ddiogel, ac mae mesurau bioddiogelwch llym ar waith. Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae ein tîm ymroddedig yn parhau i sicrhau bod yr holl anifeiliaid yn cael yr un gofal a’r un sylw ag y maen nhw’n arfer ei gael drwy gydol y flwyddyn.

Er mwyn inni allu monitro/cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sydd yn y Sŵ bob dydd yn ddiogel, gofynnwn yn garedig fod pob ymwelydd, aelod a phlentyn dan dair oed yn archebu tocynnau ar-lein cyn eu hymweliad (o leiaf 24 awr ymlaen llaw). Bydd angen i Aelodau'r Sŵ hefyd ddangos eu cerdyn aelodaeth pan fyddant yn cyrraedd.

Dim ond os ydych yn bwriadu ymweld â’r Sŵ y dylech archebu tocyn, a pheidiwch ag archebu sawl ymweliad dros nifer o ddyddiau yn olynol. Gofynnwn yn garedig i aelodau ystyried yr effaith fydd ‘archebu a pheidio ag ymweld’ yn ei gael ar ein gallu i godi’r incwm sydd mor angenrheidiol inni gan ymwelwyr eraill sy'n ceisio archebu tocynnau, ac sy’n methu gwneud hynny gan fod prinder neu ddim tocynnau ar gael o gwbl.

Cliciwch yma i archebu tocynnau.

Bydd y cyfnod oedd yn weddill ar gerdyn aelodaeth, a ddaeth i ben tra’r oedd y Sŵ wedi cau, yn cael ei ymestyn ar ôl i ni ailagor. Cofiwch archebu tocynnau ar-lein cyn eich ymweliad (o leiaf 24 awr ymlaen llaw). Hefyd, bydd angen i chi gael eich cerdyn aelodaeth wrth i chi gyrraedd.

Bydd pob cerdyn aelodaeth yn cael ei wirio pan fyddwch yn cyrraedd y Sŵ. Os ydych yn ansicr beth yw statws cyfredol eich aelodaeth neu os ydych yn dymuno ei adnewyddu, cysylltwch ag Ysgrifennydd Cyd-gymdeithas CSC cyn eich ymweliad drwy e-bostio zswa@welshmountainzoo.org neu ffonio 01492 532938. Gofynnwn yn garedig i aelodau sy’n dymuno adnewyddu eu haelodaeth, wneud hynny cyn eu hymweliad er mwyn osgoi oedi yn y ciw. Y ffordd fwyaf effeithiol o adnewyddu eich aelodaeth yw drwy wneud hynny ar-lein – www.zswa.org

Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag ymweld â'r Sŵ os oes gennych symptomau COVID-19 neu os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd sylfaenol a allai eich rhoi mewn perygl. Os ydych chi'n fregus mewn unrhyw ffordd, eich cyfrifoldeb chi yw gwneud y dewis cywir i chi ac i eraill o'ch cwmpas. Dilynwch ganllawiau'r Llywodraeth - https://www.gov.uk/coronavirus

Mae amseroedd agor y Sŵ yn yr haf sef 09:30 – 18:00 yn dal i fod yr un fath, gyda’r mynediad olaf ychydig cyn 17:00.

Does dim dwywaith fod hwn yn gyfnod heriol inni gyd, ond yr argyfwng hwn yw’r un gwaethaf erioed y bu’n rhaid i Sŵ Genedlaethol Cymru ei wynebu yn ystod ei 57 mlynedd o fodolaeth.

Mae ein tîm ymroddedig a hynod weithgar yn parhau i ddarparu'r gofal gorau i’n hanifeiliaid rhyfeddol, fel y gwnânt bob amser. Fodd bynnag, gan fod 140 o rywogaethau i ofalu amdanynt, costau cynnal a chadw o £118,000 y mis yn ystod y cyfnod clo a chan ein bod wedi colli incwm o fwy na £700,000 rhwng mis Ebrill a chanol mis Gorffennaf, mae Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru (ein Helusen) wirioneddol angen eich cefnogaeth.

Os gallwch, helpwch ni i sicrhau dyfodol y Sŵ drwy wneud rhodd. Waeth faint y byddwch yn ei gyfrannu, bydd y cymorth hwn yn ein helpu i barhau i ofalu am ein hanifeiliaid.

GWNEWCH RODD HEDDIW


Fel y gwyddoch mae’n siwr, mae hwn yn amser prysur eithriadol inni ar y funud. Byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn ymateb i bob ymholiad unigol. Efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser, ond gallwn eich sicrhau y byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy e-bost ar info@welshmountainzoo.org

 • All visitors, members and children under the age of three require tickets. You must pre-book tickets online in advance of your visit Zoo members will also need to show their membership card upon arrival. Gift/Complimentary Ticket holders will need to hand these tickets in upon arrival.
 • Tickets must be pre-booked by midnight the day before you plan to visit. Online Tickets cannot be purchased on the day of your visit and tickets cannot be purchased at the gate.
 • TICKETS ARE VALID FOR THE DAY STATED ON THE BOOKING. THEY ARE NON-TRANSFERABLE AND NON-REFUNDABLE.
 • Available booking dates are shown in green on the calendar. When dates are shown in red, the maximum booking capacity has been reached. For dates going forward, please keep checking back for availability as we'll be releasing more dates soon.
 • A Family ticket applies to 2 adults & 2 children or 1 adult & 3 children.
 • A Senior ticket is valid for adults 60 and over, a Child ticket is for ages 3 to 15. Children aged 2 and under are free.
 • Visitors under the age of 14 must be accompanied by an adult.
 • Tickets can only be redeemed during opening hours and the last entry to the Zoo is approximately 1 hour before closing time - Click Here to see Opening Times
 • Disabled - A discounted rate is available for the registered disabled, due to the challenging terrain. Please note that verification of disability status will be required e.g. DLA/PIP Letter, DWP Book, Blue/Orange badge or letter from GP. You will be required to provide this on arrival. Please click here to see our Accessibility Statement before your visit.
 • Carers - If a visitor requests the need for a carer, as long as the above criteria has been met, a discounted carer ticket can be purchased alongside a disabled persons/wheelchair users ticket. Only 1 carer ticket may be purchased per disabled persons/wheelchair users ticket.
Gwefan gan FutureStudios