Cyfleusterau Arlwyo

Mae ein cyfleusterau arlwyo ar agor drwy gydol y flwyddyn. Enillodd Bwyty Safari wobr ‘Silver Standard Dining’ ac mae wedi ei leoli ar y brif lôn. Mae gan y bwyty falconi sy’n edrych dros Ffald y Teigr ac mae’n gweini prydau poeth ac oer. Mae Bwyty Flagstaff yn edrych dros ffald Pengwiniaid Humboldt a chefngwlad eang Gogledd Cymru. Yma ceir prydau iach, fel Saladau, Tatws trwy’u Crwyn a Paninis. Os bydd gennych anghenion arbennig o ran diet ffoniwch Fwyty Safari ar 07799 785564 Mae safleoedd picnic i’w cael hefyd o amgylch tir y Sw

Siop y Sw

Mae’r Caban Gwerthu wedi ei leoli ger y prif faes parcio ac mae’n cynnig amrywiaeth eang o anrhegion a chofroddion. Felly beth am brynu crys ti, tegan meddal neu beth am fabwysiadu anifail- dim ond llenwi ffurflen syml.

Byd Antur y Jyngl

Mae Byd Antur y Jyngl yn golygu hwyl anhygoel i blant o bob oedran, ac mae ein Troedffordd Tarzan yn cynnig her a fydd yn cadw’r plant yn brysur am oriau ac yn sicr o godi archwaeth.

Ystafell Newid Babanod

Mae’r cyfleuster hwn y drws nesaf i’r Caban Gwerthu. Maes Parcio Ceir a Choetsis Canolog yn agos at y cyfleusterau.

Mynediad – Gwybodaeth

Oherwydd ei lleoliad, efallai y bydd ymwelwyr sy’n cael trafferth i symud yn cael anhawster i fynd i rannau arbennig o’r Sw. Gellir llogi Cadeiriau Olwyn a Phramiau Ysgafn YN DDI-DÂL o Swyddfa’r Sw.

Cŵn

Nid ydym ni yn caniatàu cŵn yn y Sw gan o bosib gall hyn beryglu lles yr anifeiliaid, ond rydym yn caniatàu cŵn cymorth. Os oes gennych chi gi cymorth neu gi tywys rhowch wybod i’r swyddfa cyn eich ymweliad fel gall staff gael eu hysbysu. Nad ydym yn annog neb i adael eu ci mewn car am gyfnodau hir o amser ac yn sicr ddim mewn tywydd poeth. Rydym yn cynghori yn gryf nad ydych yn dod a’ch ci gyda chi pan rydych yn ymweld â’r Sw, ond pe fyddech yn dod a’ch ci gyda chi mae hi’n bwysig eich bod yn gwneud hyn yn hysbys pan yn cyrraedd y giat. Byddwch yn derbyn un o’r mannau parcio cadw mewn cysgod, sydd yn hawdd i’w gyrraedd fel ei bod hi’n bosib i chi gadw golwg ar eich ci yn gyson. Byddwch yn cael cymryd eich ci allan o’r car (ar dennyn mewn modd cyfrifol) a’i gerdded o amgylch y rhan o’r maes parcio sydd bellaf o gyfleusterau yr anifeiliaid. Os yn bosib os gwelwch yn dda cadwch eich ci gartref neu â gofalwr fel y gallwch fwynhau eich ymweliad i’r Sw yn gwybod bod y ci yn ddiogel ac yn fodlon. Os ydych yn colli eiddo neu os oes arnoch angen Cymorth Cyntaf, holwch yn siop y Caban Gwerthu neu yn Swyddfa’r Sw.