Cymynrodd

Dear

Ceirw

Beth yw Cymynrodd?

Mae rhodd mewn ewyllys yn un o’r anrhegion gorau allwch chi eu rhoi inni, gan fod hyn yn adnodd sicr ar gyfer ein dyfodol. Gall fod ar ffurf arian neu eiddo. Gall cymynrodd o’r fath gyfrannu’n gyffredinol at arian y Gymdeithas, gan ganiatáu i’r Ymddiriedolwyr benderfynu ar y ffordd orau o’i ddosrannu i hyrwyddo ein hamcanion elusennol. Fel arall, efallai y byddai’n well gennych enwi rhywogaeth, neu faes gweithgaredd ee. addysg, yr hoffech eu cefnogi. Argymhellwn fod cyfreithiwr yn trefnu eich ewyllys i sicrhau y bydd eich eiddo yn cael ei rannu yn unol â’ch dymuniadau penodol. Ni fydd hyn yn ddrud iawn. Gan ein bod yn elusen gofrestredig, nid yn unig bydd cymynrodd i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru yn sicrhau ein dyfodol, ond gall hefyd leihau atebolrwydd eich eiddo o safbwynt treth etifeddiant. Ceir tair prif ffordd o wneud rhodd (neu ‘gymynrodd’) yn eich ewyllys:

Cymynrodd Ariannol

Swm penodol o arian yr hoffech ei adael i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Cofiwch y bydd chwyddiant yn gostwng gwerth y rhoddion hyn dros y blynyddoedd, felly mae’n ddoeth eu hadolygu yn achlysurol.

Cymynrodd Benodol

Eitem benodol, gan gynnwys tir / eiddo, yr hoffech chi ei gadael inni. Bydd yn rhaid ichi ddisgrifio’r eitem hon yn fanwl iawn yn eich ewyllys.

Cymynrodd Weddilliol

Yr hyn sy’n weddill o’ch eiddo ar ôl ichi nodi eich holl gymynroddion ariannol a phenodol. Os nad ydych yn nodi sut y byddech yn hoffi i’r gweddill gael ei ddefnyddio, bydd y gyfraith yn gwneud y penderfyniad ar eich rhan. Er mwyn cofio amdanom yn eich ewyllys dylech hysbysu eich cyfreithiwr ynglŷn â’r pwyntiau canlynol: Enw’r elusen hon – Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru Elusen Gofrestredig, Rhif. 514108 Cyfeiriad y Swyddfa – Y Sw Fynydd Gymreig, Bae Colwyn, Gogledd Cymru, LL28 5UY.

Un Enghraifft yn Unig

Bydd cenedlaethau o tsimpansïaid y Sw Fynydd Gymreig yn elwa o’r ffaith fod elusen y Sw wedi derbyn cymynroddion hael gan ddau unigolyn ym 1990, gan eu bod wedi cofio am yr anifeiliaid yn eu hewyllys. Gwnaeth y rhoddion hyn hi’n bosibl i ddarparu system wresogi o dan y llawr ac offer chwarae ym Myd y Tsimpansî.