Darganfyddwch yr holl bethau sydd wedi bod yn digwydd yn y Sw Fynydd Gymreig:

 

Hydref 2012

Canlyniadau Wythnos Sgrechian (Shriek Week) Cystadleuaeth Cerfio Pwmpen Llongyfarchiadau i Sam Elsdon, 6 oed. Llwyddodd Sam i gipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Cerfio Pwmpen – y beirniaid oedd yr Angels o Heart Fm – ar ddydd Mercher 31ain Hydref. Kyle, Evan a Morgan Pond a enillodd yr ail wobr gyda’u pwmpenni arswydus ac enillwyd y drydedd wobr gan Ophelia Davies am ei Phwmpen Dyn Eira. Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig ddiolch o galon i’r holl rai fu’n cystadlu yn y Gystadleuaeth Cerfio Pwmpen oherwydd cafodd y pwmpenni a gyflwynwyd yn rhoddion eu defnyddio i gyfoethogi diet y Tsimpansïaid a’r Eirth Brown Ewropeaidd yn ystod yr amseroedd bwydo ar bnawn dydd Iau 1af a dydd Gwener 2il Tachwedd 2012. Cystadleuaeth Tricky Trail Llongyfarchiadau i Lara Harris, 6 oed o Fae Cinmel. Rhoddwyd enw pawb oedd wedi llwyddo i gael hyd i’r cliwiau o amgylch y Sw i ateb wyth cwestiwn ‘Tricky Trail’ mewn het, ac enw Lara a ddaeth i’r brig. Ei gwobr oedd llond basged o nwyddau’r Sw Fynydd Gymreig. I gael atebion y Tricky Trail  cliciwch yma I gael rhagor o ffotograffau Wythnos Sgrechian (Shriek Week) ewch i’n  Tudalen Gweplyfr

Medi 2012

Clwb y Sw yn Cadw Cymru’n Daclus Ddiwedd gwyliau’r haf cynhaliwyd digwyddiad casglu sbwriel yn y Sw i aelodau Clwb y Sw. Cymerodd fwy na 14 o blant ran yn y digwyddiad a drefnwyd gan Swyddog Addysg y Sw ar y cyd ag elusen Cadw Cymru’n Daclus a Phrosiect Trefi Taclus Conwy. Meddai Gwyl Roche, Swyddog Prosiect Trefi Taclus Conwy: “Roedd hi’n ardderchog gweld Clwb y Sw a’r staff yn ymfalchïo cymaint yn y gwaith o gadw’r safle’n daclus, felly diolch yn fawr i bawb fu’n cymryd rhan ar y diwrnod.” Cynhelir Wythnos Cymru Daclus, a noddir gan Lywodraeth Cymru, rhwng 17eg a 23ain o Fedi ac mae Cadw Cymru’n Daclus yn gobeithio y bydd pobl ym mhob cwr o’r wlad yn dangos gymaint maen nhw’n gofalu am eu hardal leol drwy fynd ati i wneud gwaith ymarferol a gweithgareddau datrys problemau. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Cadw Cymru’n Daclus ar y wefan: www.keepwalestidy.org

Awst 2012

Cartref y Meerkat gyda Heart Yn Y Sw Fynydd Gymreig mae gan y Meerkats enw newydd ar eu cartref – “Cartref y Meerkat gyda Heart,” ar ôl i Spence ac Angela o raglen radio Heart Breakfast ddod i ddadorchuddio’r plac newydd.  Cawsant gyfle hefyd i fwydo’r meerkats yn eu ffald – ac roedd yr amrywiaeth o fwyd yn destun cynnwrf mawr – ymysg y danteithion roedd cynrhon y blawd a chriciaid!   Meddai Angela o Heart Breakfast: “Roedd yn bleser pur bwydo’r Meerkats ac agor ein ffald ‘Cartref y Meerkat gyda Heart!  Rydym wrth ein bodd yn gweithio gydag atyniadau fel y Sw Fynydd Gymreig, ym mhob rhan o Ogledd Orllewin Cymru ac yng Nghymru gyfan. ” Meddai Jen McDonald, Swyddog Marchnata’r Sw Fynydd Gymreig: “Mae gweithio mewn partneriaeth â Heart wedi bod yn brofiad cyffrous iawn inni. Mae Meerkats yn greaduriaid mor hoffus a busneslyd a chawsant hwyl fawr yn dod i adnabod Spence ac Angela! Fel elusen gofrestredig rydym yn dibynnu ar gymorth sefydliadau eraill fel Heart i’n cynorthwyo yn ein hamcanion elusennol, cadwraethol ac addysgiadol.”

Gorffennaf 2012

Cystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt 2012 Cynhaliwyd noson wobrwyo Cystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt ar nos Fawrth 3ydd Gorffennaf. Noddir y gystadleuaeth gan Gydgymdeithas Cymdeithas Sŵolegol Cymru.  Cafwyd 132 ymgeisydd o 18 ysgol o bob rhan o Ogledd Cymru a 49 ymgeisydd o 12 pac lleol o Gybiau Sgowtiaid, Afancod, Brownis a Rainbows. Y beirniaid oedd: Eric Peake, yr Artist Adar Rhyngwladol, Robin Williams o Goleg Llandrillo Cymru ac Alfredo Cramerotti o Oriel Mostyn, Llandudno.   I gael manylion llawn y canlyniadau cliciwch yma

Enillwyr Gwobrau’r Gystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt gyda’r Cyfarwyddwr Sŵolegol – Nick Jackson a’r Swyddog Addysg – Sue Coleman

Mehefin 2012

Wythnos Genedlaethol Trychfilod 2012 Cynhaliwyd Wythnos Genedlaethol Trychfilod o ddydd Llun 25ain Mehefin hyd at ddydd Sul 1af Gorffennaf 2012. Yn ystod yr wythnos cafwyd digon o gyfleoedd i ddysgu ffeithiau diddorol ac anhygoel am drychfilod! Trefnodd Dr. Cathleen Thomas ‘helfeydd trychfilod’ ardderchog; rhoddodd y Swyddog Addysg sgyrsiau am drychfilod a chafwyd cyfle i gyfarfod rhai pryfed egsotig ac roedd arddangosfa o bosteri yn seiliedig ar rai o infertebrata mwyaf diddorol y byd i’w gweld ochr yn ochr â gweithgareddau crefftau yng nghanolfan y cyfryngau.

Y Swyddog Addysg – Sue Coleman a Dr Cathleen Thomas yn dangos trychfilod egsotig i Tyler Thomas, Lydia Hatch a Bradley Webb.

Ymgyrch ‘Love Your Zoo’ Gwahoddwyd ymwelwyr i’r Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru i ddangos yn union pa mor bwysig yw’r anifeiliaid iddynt yn ystod ail ymgyrch ‘Love Your Zoo’. Cynhaliwyd yr ymgyrch, a lansiwyd y llynedd gan Gymdeithas Sŵau ac Acwaria Prydain ac Iwerddon (BIAZA) o ddydd Sadwrn, Mai 26 i ddydd Sul, Mehefin 10. Y nod oedd annog pobl i ymweld â’u sŵau, acwaria a chanolfannau BIAZA lleol, ac yn ogystal â chael diwrnod difyr yno, byddent hefyd yn dysgu cymaint o bethau y mae’r sefydliadau hyn yn ei wneud o safbwynt cadwraeth, addysg ac ymchwil. Yn y Sw Fynydd Gymreig roedd digon o weithgareddau i ymwelwyr gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys sgyrsiau ‘Cyfarfod y Ciper’, gwneud bathodynnau ‘Love Your Zoo’ ac addurno ewinedd a chystadleuaeth helfa drysor. Hefyd, galwodd yr Angels o Heart FM draw i ymuno â’r hwyl ac i ddarparu gweithgaredd peintio wynebau gyda thema arbennig.

Gwneud Bathodynnau ac Addurno Ewinedd yng nghwmni aelodau’r Bwrdd Iau

Atebion Helfa Drysor ‘Love Your Zoo’ Llongyfarchiadau i Keiren May, 7 oed, o Lanfyllin. Rhoddwyd enw pawb oedd wedi llwyddo i ddarganfod y cliwiau o amgylch y Sw i ateb deg cwestiwn yr helfa drysor, mewn het, ac enw Keiren oedd y cyntaf i gael ei dynnu. Enillodd lond basged o nwyddau’r Sw Fynydd Gymreig. I gael yr atebion i’r Helfa Drysor  cliciwch yma

Mai 2012

Disgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern yn Cyflwyno Gwaith Celf i Godi Arian i Apêl y Tŷ Trofannol Mae grŵp o 57 disgybl o Ysgol Uwchradd Bodedern ar Ynys Môn wedi cyflwyno detholiad o’u printiadau gwaith cwrs i godi arian i Apêl Tŷ Trofannol y Sw Fynydd Gymreig. Roedd y prosiect BTEC, y bu disgyblion blwyddyn 10 ac 11 yn gweithio arno, yn seiliedig ar frîff lle’r oedd angen i’r disgyblion greu printiad o’r anifail oedd wedi creu’r argraff fwyaf arnynt yn ystod ymweliad â’r Sw ym mis Medi 2011. Yna rhoddwyd 5 mis i’r disgyblion ddatblygu eu harsylwadau a’u dehongliadau a fyddai’n arwain at gynnyrch terfynol a fyddai’n defnyddio amrywiaeth o dechnegau printiadu yn cynnwys ysgythru a thorri lino. Ar ôl cwblhau’r gwaith, anfonwyd y printiadau i’r Sw i gael eu beirniadu gan y Swyddog Addysg, Sue Coleman. Bellach mae’r printiadau gorau wedi eu fframio ac yn cael eu harddangos yng Nghaffi Safari. Mae’n bosibl eu prynu am rodd o £5 yr un (nid yw’r fframiau yn gynwysedig) bydd yr holl elw yn mynd tuag at Apêl Tŷ Trofannol y Sw – a fydd yn darparu cartref newydd i’r Aligatoriaid Mississippi. Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu unrhyw un o’r printiadau dylech gysylltu â’r Swyddog Addysg ar  01492 532938 est. 5 neu e-bostio education@welshmountainzoo.org

Ebrill 2012

Gwirfoddolwyr y Sw Fynydd Gymreig yn cael eu Anrhydeddu mewn Seremoni Wobrwyo Cydnabyddiaeth Arbennig Ar Ddydd Llun 23ain Ebrill 2012, mynychodd aelodau cynllun Gwirfoddolwyr y Sw Fynydd Gymreig seremoni arbennig ‘Gwirfoddolwr y Flwyddyn’ yn Neuadd y Dref, Bae Colwyn. Cyflwynwyd tystysgrifau ‘llwyddiant arbennig i gynifer â 27 o wirfoddolwyr y Sw Fynydd Gymreig gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CVSC) fel cydnabyddiaeth o’u cyfraniadau amlwg yn y Sw. Derbyniodd saith gwirfoddolwr dystysgrif ar ôl gwirfoddoli am 50 awr yn y Sw. Derbyniodd deg gwirfoddolwr dystysgrif am dreulio 100 awr o’u hamser yn cynorthwyo yn y Sw a chafodd deg arall dystysgrif am gyfrannu mwy na 200 awr o’u hamser. Cafodd pump o’r gwirfoddolwyr hyn eu hanrhydeddu â gwobrau am ragoriaeth hefyd am eu hymdrechion. Yn ogystal, dyfarnwyd ‘Gwobr Grŵp Gwirfoddolwr y Flwyddyn Bae Colwyn 2012’ hefyd i holl aelodau Cynllun Gwirfoddolwyr y Sw Fynydd Gymreig, ac o ganlyniad cyflwynwyd tystysgrif a phlac llechen i gofio am y digwyddiad i’r grŵp gan Faer Bae Colwyn, y Cynghorydd Margaret Edwards.

Y Cynghorydd Margaret Edwards, Maer Bae Colwyn, yn cyflwyno ‘Gwobr Grŵp Gwirfoddolwr y Flwyddyn Bae Colwyn 2012’ i Aelodau o Wirfoddolwyr Y Sw Fynydd Gymreig a’r Swyddog Addysg – Sue Coleman

Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn dibynnu’n fawr ar haelioni gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser i gynorthwyo yn y Sw, boed hynny gyda’r anifeiliaid, yn y gerddi neu gyda’r adran addysg, er mwyn helpu i gyflawni amcanion addysgiadol a chadwraethol y Sw. Os hoffech ragor o wybodaeth am waith gwirfoddol yn y Sw, ewch i : https://www.welshmountainzoo.org/volunteer-scheme/    ‘Eggstravaganza’ y Pasg I ddathlu’r Pasg, yn ystod gwyliau’r hanner tymor, o ddydd Sul 30ain Mawrth i ddydd Sul 15fed Ebrill, cynhaliwyd ‘Eggstravaganza’ y Pasg yn y Sw. Roedd cyfleoedd i gymryd rhan yn helfa Bwni’r Pasg yn ogystal â chreu eich Basgedi Pasg eich hun. Roedd cyfleoedd hefyd i ddysgu ffeithiau diddorol am wyau anifeiliaid yn ystod sgyrsiau gan y Swyddog Addysg yn y Ganolfan Addysg a hefyd roedd cystadleuaeth ‘Dyfalwch sawl wy sydd yn y fasged’ yn siop anrhegion Y Caban Gwerthu. Canlyniadau Cystadleuaeth Helfa Bwni’r Pasg Llongyfarchiadau i Katie Flitcroft, 9 oed, o Landudno. Roedd yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi darganfod y cwningod oedd yn cuddio o amgylch y Sw ac wedi casglu’r llythrennau oedd yn sillafu enw’r anifeiliaid diweddaraf i gyrraedd y Sw. Rhoddwyd enw pawb mewn het ac enw Katie a ddaeth i’r brig. Enillodd lond basged o nwyddau’r Sw Fynydd Gymreig. I ddarganfod yr atebion i gystadleuaeth Helfa Bwni’r Pasg  cliciwch yma Cystadleuaeth ‘Dyfalwch Sawl Wy Sydd yn y Fasged’ Llongyfarchiadau i Alex Allen, 12 oed, o Lundain. Roedd yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi dyfalu’n gywir fod 54 wy yn y Fasged.  Rhoddwyd enw pawb mewn het ac enw Alex a ddaeth i’r brig. Gwobr Alex oedd tegan meddal Lemwr ardderchog. Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig hefyd ddiolch yn fawr i’r holl ymgeiswyr eraill a gymerodd ran yn y ddwy gystadleuaeth.

Chwefror 2012

Cariad yn y Gwynt Roedd cariad yn y gwynt yn y Sw yn ystod hanner tymor mis Chwefror ac i ddathlu, trefnwyd wythnos o weithgareddau oedd yn seiliedig ar thema Sant Ffolant o ddydd Llun 13eg Chwefror hyd ddydd Sul 19eg Chwefror. Roedd llawer iawn o weithgareddau hamdden pleserus ar gyfer yr ymwelwyr; yn cynnwys helfa adar cariad, sesiynau caru eich pryfed, gwaith crefftau ‘love bugs’ a gwneud danteithion siâp calon i’r Macawiaid a Pharotiaid yr Amazon.   Canlyniadau Cystadleuaeth yr Helfa Adar Cariad Llongyfarchiadau i Poppy Hookings, 9 oed. Llwyddodd Poppy i ddilyn y cliwiau o amgylch y Sw i ddarganfod yr adar cariad a’r llythrennau coll oedd yn sillafu enw rhywogaeth un o anifeiliaid y Sw. Enillodd hamper o nwyddau hyfryd. I weld atebion yr Helfa Adar Cariad cliciwch yma Byddai’r Sw Fynydd Gymreig hefyd yn hoffi diolch yn fawr i’r holl gystadleuwyr eraill.

Rhagfyr 2011

Trydydd Grŵp Sgowtiaid Llandrillo-yn-Rhos yn Cyflwyno Blychau Adar a Wnaed â Llaw Cyrhaeddodd anrheg Nadolig cynnar i’r holl adar gwyllt sy’n byw yng nghoetir y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru – sef blychau nythu – gan drydydd grŵp Sgowtiaid Llandrillo-yn-Rhos. Er mwyn diogelu eu hamgylchedd ac i gael bathodynnau partneriaeth bu 19 o sgowtiaid, rhwng 10 a 14 oed, yn gweithio’n galed am fwy na 3 wythnos yn adeiladu a chydosod hyd at 15 o flychau nythu. Bydd yr adar gwyllt, sy’n cynnwys y titw tomos, y titw mawr a delor y cnau yn arbennig yn croesawu’r blychau hyn yn ystod y gwanwyn fel mannau i fagu teulu. Ar ddydd Mawrth 20fed Rhagfyr cyflwynodd aelodau o Grŵp Sgowtiaid Llandrillo-yn-Rhos, y blychau adar i’r Sw. Meddai Simon Killick, Uwch Giper y Sw Fynydd Gymreig: “Rydym yn gwerthfawrogi rhodd mor garedig. Yn ystod y cyfnod nythu yn y gwanwyn mae’n hynod o bwysig fod yr adar yn cael rhywle lle byddant yn teimlo’n gwbl ddiogel. Mae tir y Sw yn gartref i nifer o rywogaethau Prydeinig ac rydym yn chwilio’n barhaus am ffyrdd o gynnal Bioamrywiaeth. ” 

Awst 2011

Y Tro Cyntaf yng Ngogledd Cymru – Ffald Lemyriaid y Gellir Cerdded Drwyddi

Mae’r gwaith ar brosiect newydd cyffrous bellach wedi cychwyn yn y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru – sef ffald y gellir cerdded drwyddi i’r Lemyriaid – a’r cyntaf o’i bath yng Ngogledd Cymru. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ymwelwyr sefyll o fewn metrau yn unig i’r Lemyriaid busneslyd. Bydd y ffald yn mesur 900 metr sgwâr ac yn cynnwys rhodfa ar godiad a fydd yn arwain at lwyfan gwylio canolog. Bydd rhan arbennig o’r ffald yn cael ei hamgau ar gyfer rhywogaeth o Lemwr sydd mewn perygl er mwyn gweithredu ac annog rhaglen fridio gadwraethol. Bydd yn gartref i grŵp o ddwy rywogaeth o Lemyriaid – ond nid yw’r union rywogaethau wedi eu  dewis eto. Credir bod cynifer â 100 o rywogaethau ac isrywogaethau o Lemyriaid yn byw yn y gwyllt, ac ar hyn o bryd mae ciperiaid y Sw yn ymgynghori â Sŵau eraill y DU er mwyn penderfynu pa rywogaethau fyddai fwyaf addas. Mae’r datblygiad hwn wedi bod yn bosibl diolch i rodd ariannol hael gan Mr John Blewett – sy’n aelod am oes o Gydgymdeithas Cymdeithas Sŵolegol Cymru. Rhagwelir y bydd gwaith ar y ffald yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Medi. Meddai Nick Jackson, y Cyfarwyddwr Sŵolegol: “Mae disgwyl i lemyriaid gyrraedd y Sw Fynydd Gymreig yn hydref 2011 yn brofiad cyffrous tu hwnt. Dyma fydd y tro cyntaf i’r primatiaid cyfareddol hyn o Fadagascar gael eu gweld yma. Mae’n bleser arbennig fod rhodd ariannol hael gan ein cyfaill a’n cefnogwr, Mr John Blewett, wedi gwneud y datblygiad hwn yn bosibl. Nid yn unig mae’r datblygiad hwn yn ffald y gall y cyhoedd gerdded drwyddi ond hefyd mae’n cynnwys uned fridio cadwraethol.” Grŵp penodol o brimatiaid sy’n byw ym Madagascar ac Ynysoedd Comoro yw lemyriaid. Mae 8 o leiaf o rywogaethau o lemyriaid mewn perygl difrifol ac 18 rhywogaeth mewn perygl. Primatiaid cyntefig neu ‘prosimiaid’ yw lemyriaid. Maen nhw’n anifeiliaid cymdeithasol iawn a chanddynt freichiau a choesau hirion, bysedd traed a dwylo hyblyg a thrwynau hirion. Y prif fygythiad sy’n wynebu lemyriaid heddiw yw colli cynefin, wrth i bobl barhau i glirio eu fforestydd brodorol er mwyn defnyddio’r tir ar gyfer ffermio.

Mehefin 2011

Cystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt y Sw Fynydd Gymreig

Dyma rai o’r ceisiadau a ddaeth i law yn y gystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt eleni ac roeddynt yn cael eu harddangos yn Nhŷ Bwyta Safari yn y Sw. Cynhaliwyd y noson wobrwyo ar 30ain Mehefin 2011, ac yn ystod y noson cafodd nifer o ysgolion a grwpiau eu gwobrwyo am eu hymdrechion. I gael rhestr o’r holl Ysgolion a Grwpiau a gymerodd ran yn y Gystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt  cliciwch yma I gael Canlyniadau’r Gystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt a rhestr o’r enillwyr  cliciwch yma

Wythnos ‘Love Your Zoo’

Roedd Llewpardiaid yr Eira yn rhuo’n rhodresgar, y Fflamingos yn paratoi eu plu a Morloi Clustiog Califfornia yn fflawntio eu ffliperi yn y Sw Fynydd Gymreig yn ystod wythnos ‘Love Your Zoo’. Roedd yr ymgyrch yn para o ddydd Llun, Mai 30 hyd at ddydd Sul, Mehefin 5 a chafodd ei lansio eleni gan Gymdeithas Sŵau ac Acwaria Prydain ac Iwerddon (BIAZA). Y nod oedd annog pobl i ymweld â sŵau ac acwaria BIAZA lleol, ac yn ogystal â chael diwrnod difyr yno, byddent hefyd yn dysgu cymaint y mae’r sefydliadau hyn yn ei wneud o safbwynt cadwraeth, addysg ac ymchwil. Bu mwy na 70 o sŵau, acwaria a chanolfannau bywyd gwyllt yn cymryd rhan, ym mhob cwr o’r DU ac roedd amrywiaeth eang o weithgareddau hwyliog i ymwelwyr yma yn y Sw Fynydd Gymreig. Drwy gydol yr wythnos cafwyd cyfleoedd i ymwelwyr ddysgu ffeithiau diddorol a darganfod mwy am yr anifeiliaid sydd gennym yn y Sw, yn ystod amrywiaeth o sgyrsiau ‘Cyfarfod y Ciper’. Yn ogystal â hyn cafwyd Arddangosfa Bosteri yn dangos sut y mae’r Sw wedi datblygu dros y blynyddoedd – i gyrraedd ei statws presennol – Sw Genedlaethol Cymru. Ymunodd ymwelwyr hefyd yn yr hwyl drwy lunio eu bathodynnau ‘Love your Zoo’ eu hunain, drwy addurno eu hewinedd a hefyd drwy gymryd rhan mewn Helfa Drysor.

Helfa Drysor ‘Love Your Zoo’

Llongyfarchiadau i Erin Hornsby, 7 oed. Llwyddodd Erin i ddilyn y cliwiau o amgylch y Sw ac i roi’r holl atebion cywir yng nghystadleuaeth yr Helfa Drysor. Bellach mae hi wedi ennill hamper yn llawn o nwyddau’r Sw Fynydd Gymreig. I gael yr atebion i’r Helfa Drysor  cliciwch yma

Wythnos Gwirfoddolwyr

Cynhaliwyd Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 1af Mehefin 2011 a 7fed Mehefin 2011. Trefnwyd yr wythnos gwirfoddolwyr i roi cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr amlwg yn sir Conwy ac i ddangos gwerthfawrogiad haeddiannol iddynt. Yma yn y Sw Fynydd Gymreig cawsom gyfle i longyfarch ac i ddiolch yn arbennig i Angela Stevenson, Leanne Caffery a Gillian Green. Mae Angela, Leanne a Gillian wedi bod yn wirfoddolwyr yn Adran y Anifeiliaid yma yn y Sw Fynydd Gymreig am fwy na dwy flynedd. O ganlyniad, cafodd eu gwaith caled ei gydnabod â thystysgrif gan Ganolfan Gwiroddoli Conwy ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig ddiolch i’w holl Wirfoddolwyr, nid yn unig am roi o’u hamser, ond hefyd am ein helpu i gyrraedd a chyflawni ein hamcanion.

Ebrill 2011

Prince a Princess yn Gwneud Argraff yn y Sw Fynydd Gymreig

Cyrhaeddodd pâr o gywion Pengwiniaid Humboldt y Sw Fynydd Gymreig yn union cyn y Briodas Frenhinol. Yn fuan bydd y cywion yn dod allan o’u tyllau i swyno a rhoi pleser i ymwelwyr y Sw wrth iddynt archwilio eu ffald y byddant yn ei rhannu â 16 o Bengwiniaid Humboldt eraill. Mae eu datblygiad yn destun balchder i giperiaid y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru, ac er anrhydedd i’r briodas frenhinol ddiweddar a chyd breswylwyr Gogledd Cymru, penderfynwyd rhoi’r enwau William a Kate i’r cywion. Mae’r ddau gyw, sy’n pwyso gymaint â 800 gram (28 owns) ac yn mesur 20 centimetr (8 modfedd) eisoes yn tyfu yn gyflym. Yn y diwedd byddant yn mesur tua 4700 gram (166 owns) a 65-70 centimetr (25-28 modfedd). Ganed y ddwy set o rieni yn y Sw. William oedd cyw cyntaf ei fam a’i dad – Fluffy a Shell – 5 oed a 7 oed – ac maen nhw wedi dygymod yn dda â’u rôl ac yn mwynhau sialensiau sy’n gysylltiedig â bod yn rhieni. Ar y llaw arall mae magu cyw bach newydd yn ail natur i’r fam a tad arall (Yoshi a Pudding) gan bod y rhieni profiadol wedi magu 3 cyw yn llwyddiannus erbyn hyn. Meddai Zoe Sweetman, Ciper y Pengwiniaid: “Rwyf yn wrth fy modd gyda chynnydd y cywion. Mae hi bob amser yn brofiad gwerth chweil gweld cywion yn cael eu magu gan eu rhieni yn arbennig pan fydd yn brofiad cwbl newydd i’r oedolion, fel yn achos Fluffy a Shell. O ystyried y cyffro oedd yn gysylltiedig ag ymddangosiad ein Pengwiniaid a’r Briodas Frenhinol teimlem y byddai’n addas iawn eu henwi ar ôl William a Kate.” Pengwin o Dde America yw Pengwin Humboldt, sy’n bridio ar arfordir Periw a Chile. Mae Pengwin Humboldt yn nythu ar ynysoedd ac arfordiroedd creigiog, ac yn tyllu gwâl iddo’i hun mewn guano. Mae statws presennol y Pengwin hwn yn fregus o ganlyniad i orbysgota, ac amcangyfrifir bod y boblogaeth ar hyn o bryd rhwng 3,300 a 12,000.

Ymgyrch Epaod EAZA – Cystadleuaeth Dyfalu Pwysau’r Gorila

Llongyfarchiadau i Jac Williams, 6 oed, o Abergele. Llwyddodd Jac i ddyfalu pwysau agosaf y Gorila ac erbyn hyn mae wedi ennill tegan meddal Epa blewog.

Helfa Wyau Pasg

Llongyfarchiadau i Ellie Dickenson, 8 oed. Llwyddodd Ellie i ddilyn y cliwiau o amgylch y Sw i ddarganfod yr Wyau a’r llythrennau coll oedd yn sillafu enw rhywogaeth arbennig sy’n byw yn y Sw. Erbyn hyn mae Ellie wedi ennill hamper o nwyddau’r Sw Fynydd Gymreig. I ddarganfod atebion yr Helfa Wyau Pasg cliciwch yma

Chwefror 2011

Canlyniadau Cystadleuaeth Diwrnod Hwyl Mis Chwefror

Llongyfarchiadau i Holly Hughes, 11 oed. Llwyddodd Holly i ddilyn y cliwiau o amgylch y Sw i ddarganfod y balwnau a’r llythrennau coll sy’n sillafu enw rhywogaeth anifail arbennig sy’n byw yn y Sw. Enillodd Holly ddau docyn i fynd i noson agoriadol “Footloose”, diolch i Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl. I gael atebion yr Helfa Balwnau cliciwch yma Llongyfarchiadau i Corey James Wynne, 5 oed. Llwyddodd Corey i ddyfalu yn union sawl balŵn oedd yn y jar ac enillodd 25 sesiwn nofio am ddim, diolch i Ganolfan Hamdden Bae Colwyn. I ddarganfod sawl balŵn oedd yn y jar cliciwch yma Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig ddiolch yn fawr i’r holl gystadleuwyr eraill a gymerodd ran yn y ddwy gystadleuaeth.

Ionawr 2011

Ymweliad Jagger a Woody, Cyflwynwyr Real Radio Wales â’r Sw yn ystod eu Taith Ryngwladol drwy Ogledd Cymru

Ar ddydd Mercher 5ed Ionawr, yn ystod eu taith ryngwladol drwy Ogledd Cymru, galwodd Jagger a Woody (y cyflwynwyr rhaglen ‘brecwast’) draw yn y Sw. Tra oeddynt yno, cafodd y ddau gyfle i gyfarfod y Meerkats ac i weld sioe unigryw gan y Morloi Clustiog. Darganfyddwch ragor am eu hanturiaethau ar wefan Real Radio Wales.

Rhagfyr 2010

Coed Helyg yn Gwneud Gwyrthiau i Anifeiliaid

Cafodd anifeiliaid Sw Fynydd Gymreig anrheg Nadolig cynnar, sef toriadau coed helyg, diolch i rodd hael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Roedd llawer o anifeiliaid y Sw, yn cynnwys y Camelod Dau Grwmp, Ceffylau Gwyllt Przewalski a’r Ceirw Brith, yn croesawu gweld dail, rhisgl a brigau Helyg yn cael eu hychwanegu at eu diet. Mae’r toriadau hefyd yn cael eu defnyddio i gyfoethogi bywydau’r anifeiliaid, mae’n darparu ffordd fwy naturiol i’r anifeiliaid o ffynonellu eu bwyd ac yn eu symbylu yn feddyliol ac yn gorfforol. Ar ddydd Sadwrn 11eg Rhagfyr daeth aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ynghyd â Grŵp Sgowtiaid ac Afancod Hen Golwyn i gyflwyno’r toriadau coed helyg i’r Sw. Cafodd y Sgowtiaid a’r Afancod hefyd weld yn uniongyrchol un o’r ffyrdd y defnyddir yr helyg – drwy gael cyfle i fwydo’r brigau a’r rhisgl i’r Camelod. Meddai Mike Priestley, Cynghorydd Sir Conwy ac Aelod o’r Cabinet sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd: “Roeddem yn hapus iawn o allu helpu a chefnogi’r Sw Fynydd Gymreig gyda’u hymdrechion i gyfoethogi bywyd eu hanifeiliaid. Mae hefyd yn bwysig tanlinellu manteision sy’n deillio o ailgylchu’r toriadau coed yr ydym yn eu cynhyrchu.” Ychwanegodd Peter Litherland, Rheolwr Casgliadau’r Sw Fynydd Gymreig: “Rydym yn hynod ddiolchgar am yr anrheg garedig hon. Nid yn unig bydd y toriadau helyg yn cael eu defnyddio i symbylu nifer o’n hanifeiliaid, ond hefyd byddant yn gwella eu diet yn sylweddol. Rwyf yn sicr y bydd ein Camelod yn enwedig yn mwynhau cael dechrau cnoi’r danteithion blasus hyn. ”

Tachwedd 2010

Diwrnod Rhyngwladol y Panda Coch

Bu’r Sw Fynydd Gymreig yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Panda Coch ar ddydd Sadwrn 13eg Tachwedd eleni. Golygai’r tywydd braf fod nifer fawr o ymwelwyr wedi dod i’r Sw. Roedd taflenni lliwio ‘Panda Coch’ ar gael i’r plant drwy’r dydd ac roedd sgwrs yn ffald y Panda Coch yn y prynhawn. Aeth Tom Lawrence, y ciper â bambŵ i mewn i’r ffald a chyflwyno ein dau Banda Coch – Ming Ming a Bron. Rhoddodd Sue Coleman, y Swyddog Addysg fwy o wybodaeth ynglŷn â’r bygythiadau sy’n wynebu’r Panda Coch yn y gwyllt ac roedd cyfle i gael cwis. Enillydd y cwis oedd Rowena Davies o Hen Golwyn – ac yn wobr bydd yn cael mabwysiadu Panda Coch am flwyddyn.   Lansio Meic yn y Sw Fynydd Gymreig Lansiodd Llywodraeth Cynulliad Cymru linell gymorth eirioli i blant 7 oed ac iau yn y Ganolfan Addysg yn y Sw ar ddydd Llun 8fed Tachwedd. Lansiwyd y gwasanaeth gyda chymorth Sian Lloyd, Darllenydd Newyddion y BBC, cymeriadau o raglen deledu Hana’s Helpline a Sue Coleman, Swyddog Addysg y Sw. Fel rhan o’r lansiad yn y Sw Fynydd Gymreig, bu disgyblion o Ysgol Bodafon Llandudno yn gwylio ac yn trafod ffilm fer a wnaed ar y cyd â’r cwmni teledu Calon ynglŷn â’r problemau sy’n poeni’r anifeiliaid yn rhaglen deledu ‘Hana’s Helpline. Hwyaden yw Hana sy’n helpu’r anifeiliaid eraill â’u problemau ac yn ystod yr ymweliad cyflwynodd y Swyddog Addysg y plant i rai o’r anifeiliaid sy’n ymddangos ar y rhaglen. Yna cafodd y plant y cyfle i gyfarfod rhai o anifeiliaid eraill y sw yn cynnwys y Geifr Pigmi ar Fferm y Plant. Gall plant dan saith oed yn ogystal â phobl ifanc dan 25 oed gysylltu â Meic drwy ddefnyddio rhadffôn (080880 23456), testun di-dâl (84001) neu neges uniongyrchol saith niwrnod yr wythnos.

Hydref 2010

Canlyniadau Arswydus Calan Gaeaf

Llongyfarchiadau i Angel Briscoe, 3 oed. Llwyddodd Angel i gipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Cerfio Pwmpen gyda’i Phwmpen Gwrach. Daeth Jennifer Dick, 6 oed, yn ail gyda’i Phwmpen Cheshire Cat ac enillodd Faith Parry, 4 oed, y drydedd wobr gyda’i Bag Llaw Pwmpen. Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig ddiolch o galon i’r holl rai fu’n cystadlu yn y Gystadleuaeth Cerfio Pwmpen oherwydd cafodd y pwmpenni a gyflwynwyd yn rhoddion eu defnyddio hefyd i gyfoethogi diet y Tsimpansïaid a’r Eirth Brown Ewropeaidd yn ystod yr amseroedd bwydo ar ddydd Sul 31ain Hydref. Llongyfarchiadau i Elena Barham, 7 oed. Llwyddodd Elena i adnabod i ba gategori yr oedd pob un o’r 12 anifail ar y Llwybr Calan Gaeaf Arswydus yn perthyn, a hi a gipiodd y wobr gyntaf ar 1af Tachwedd. Erbyn hyn mae ganddi ei thegan meddal Pryf Cop blewog ei hun. I ddarganfod yr atebion i’r Llwybr Calan Gaeaf Arswydus cliciwch yma Llongyfarchiadau i Jack a Charlie McKinney, 5 a 3 oed. Llwyddodd Jack a Charlie i ddilyn y cliwiau o amgylch y Sw a darganfod y pelenni llygaid a’r llythrennau coll oedd yn sillafu enw rhywogaeth anifail sy’n byw yn y Sw. Bellach mae gan Charlie a Jack hefyd eu tegan meddal Pryf Cop blewog eu hunain. I ddarganfod yr atebion i Helfa Pelenni Llygaid Calan Gaeaf, cliciwch yma Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig hefyd ddiolch i’r holl ymgeiswyr eraill a fu’n cystadlu yn y ddwy gystadleuaeth.

Medi 2010

Digwyddiad Codi Arian – Llwyddiant Ysgubol!

Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig ddiolch o galon i Thomas Wright. Ddiwedd mis Medi, trefnodd Thomas noson o gerddoriaeth yn Offa’s Tavern, ym Mhrestatyn i godi arian i Apêl Ty Trofannol y Sw Fynydd Gymreig. Cafwyd perfformiadau ar y noson gan ‘The Gecko Blasters,’ ‘Deaf Sheriff,’ ‘The Hormones,’ a ‘Laura Lyn Ogden’. Y prif berfformwyr oedd grŵp ‘Ugly Harmonies.’ Thomas yw gitarydd y grŵp gyda Mikey Pennington, Rob Goodier, Sean Finnigan a Richard Williams. Bu’r noson yn llwyddiant anhygoel a daeth dros 110 o bobl draw. Diolch i ymdrechion pawb oedd yn gysylltiedig â’r digwyddiad. Gwnaed cyfanswm o £222.56 ar y noson. Meddai Thomas, “Roedd yn noson ffantastig ac roeddwn yn teimlo ei bod yn bwysig ceisio helpu’r Sw mewn unrhyw ffordd a allwn.” I ddarganfod rhagor am Ugly Harmonies ewch i’r tudalen Gweplyfr: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Ugly-Harmonies/137602792937948 Anifeiliaid y Sw Fynydd Gymreig yn gloddesta ar fwyd Waitrose Diolch i rodd garedig, bydd anifeiliaid y Sw Fynydd Gymreig yn mwynhau ffrwythau a llysiau sy’n dechrau mynd yn hen o Waitrose ym Mhorthaethwy. Bydd y Sw yn casglu cynnyrch gwastraff o’i siop Waitrose leol ddwywaith yr wythnos, ac yn ei ddefnyddio i fwydo amrywiaeth o anifeiliaid egsotig megis Tsimpansïaid, Giboniaid Lar, Mwncïod Heglog, Eirth Brown Ewropeaidd, Camelod a hefyd Macawiaid, Cwningod, Ballasgod ac Estrysod. Bydd bwyd dan sylw yn cynnwys ffrwythau megis grawnwin, ffigys, papaia a chiwi. Meddai Gareth Hind, Rheolwr Waitrose, Porthaethwy: “Dyma’r fenter gyntaf o’i bath yn Waitrose, ac mae’n fenter yr ydym yn falch tu hwnt o’i chefnogi. Mae gan y Sw Fynydd Gymreig raglen addysg a chadwraeth ffantastig i helpu ymwelwyr i ddeall pa mor bwysig yw’r anifeiliaid rhyfeddol sydd yn eu gofal, a gobeithio bydd y cymorth hwn yn golygu y byddant yn gallu datblygu eu gwaith. “Mae’r rhan fwyaf o’r gwastraff bwyd o Waitrose yn mynd i weithfeydd treulio anaerobig lle mae’n cael ei drawsnewid yn egni adnewyddol. Fodd bynnag, mae’r fenter leol hon yn ffordd ardderchog o ategu ein rhaglen o leihau gwastraff bwyd ac ar yr un pryd helpu ein sw leol.” Meddai Chris Jackson, Cyfarwyddwr Gweinyddol y Sw Fynydd Gymreig: “Bydd y cynnyrch bwyd a roddir gan Waitrose yn cyfrannu’n sylweddol at gynnal yr anifeiliaid rhyfeddol sydd yn ein gofal, a llawer ohonynt yn rhan o raglenni bridio cadwraethol cydweithredol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Waitrose am y cymorth ymarferol hwn ar gyfer ein hamcanion elusennol.”

Awst 2010

P-P-P-Pengwin P-P-P-Priodi

Ar ddydd Mawrth 24ain Awst am 2:00pm, llwyddodd Ben Smith i reoli ei nerfau er mwyn gofyn i’w gariad Sarah Evans ei briodi yn ystod Cyfarfyddiad â’r Pengwiniaid yma yn y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru. Cyfarfu Ben (24 oed) a Sarah (26 oed) ar ddamwain pan oeddynt yn teithio o amgylch Awstralia tua 4 blynedd yn ôl. Ar Hydref 11eg, 2006, trefnwyd parti pen-blwydd syrpreis i Ben gan ei frawd a dau gyd-deithiwr arall yn Brisbane. Cafodd Sarah, oedd yn aros yn yr un llety, ei gwahodd i’r parti a syrthiodd y ddau mewn cariad yn syth. Yna parhaodd y ddau i deithio o amgylch Awstralia gyda’i gilydd. Ar ôl dychwelyd i’r DU roeddynt yn benderfynol o aros gyda’i gilydd, felly, gadawodd Sarah, oedd yn Nyrs Feithrin, ei chartref yn Romford a symud i Bournemouth i fod gyda Ben, oedd yn saer coed. Yn ystod y Cyfarfyddiad â’r Pengwiniaid cafodd Ben a Sarah y cyfle i gyfarfod a bwydo’r Pengwiniaid Humboldt. Yna estynnwyd bwced i Sarah oedd yn cynnwys bocs siâp calon, a wnaed yn arbennig gan Ben, i ddal y fodrwy. Dyma oedd geiriau Sarah ynglŷn â’r digwyddiad annisgwyl, “Ar ôl bwydo rhai o’r Pengwiniaid dyma Ben yn estyn bwced arall i mi ac roeddwn innau’n cymryd yn ganiataol y byddai ei llond o bysgod eto. Ond pan agorais y caead gwelais y bocs siâp calon a sylwi fod Ben wedi mynd i lawr ar ei liniau. Yna darllenodd gerdd i mi a chefais gymaint o sioc nes i mi ddechrau crio yn syth. Roedd y peth yn hollol annisgwyl. Rydw i wrth fy modd gyda Phengwiniaid beth bynnag felly roeddwn i mor hapus pan ddywedodd Ben wrthyf ein bod yn mynd i’w cyfarfod ac yn mynd i’w bwydo. Ond wedyn, pan ofynnodd i mi ei briodi – roedd hynny’n gwbl anhygoel!” Ychwanegodd Ben, “Roeddwn i’n gwybod y byddai Sarah yn mwynhau’r holl brofiad ac roedd gen i syniad da yn fy mhen o sut yr oeddwn i eisiau i bethau ddigwydd. Rydw i mor hapus a diolchgar fod popethh wedi mynd yn ôl y cynllun. ” Rooney yn Proffwydo’r Premier Mae Rooney (6 oed) – y Morlo ieuengaf yng Ngrŵp Morloi Clustiog Califfornia Sw Fynydd Gymreig Bae Colwyn, wedi llunio perthynas arbennig ag ymwelwyr y Sw, ac mae’n taflu ffrisbi a theganau eraill yn gyson iddynt. Penderfynodd Vicki Venton ei giper y byddai’n darganfod a oedd gan Rooney rywbeth arall i’w ddweud – ac ar ôl cael ei hysbrydoli gan ragfynegiadau Cwpan y Byd anhygoel Paul yr Octopws o’r Almaen – aeth ati i ddatblygu gêm ragfynegi gan ddefnyddio peli lliw a dechrau arni drwy broffwydo rhagolygon y tywydd yn lleol. Yn dilyn llwyddiant o 80% penderfynodd rheolwyr y Sw roi her wirioneddol i’r Morlo Clustiog deallus – rhagfynegi enillwyr (neu gêmau cyfartal) gemau wythnos gyntaf yr Uwch Gynghrair – deg gêm i gyd. Ar ddydd Iau 12fed Awst cwblhaodd Vicki a chiperiaid Rooney y broses ragfynegi drwy daflu peli ag enwau arnynt – gan ddechrau gyda Tottenham Hotspur v Manchester City – i bwll y Morloi Clustiog fesul tair. Er bod Rooney yn betrusgar gyda rhai atebion roedd yn dewis y lleill yn gyflym, a sicrhaodd fod y rhagfynegiadau yn cael eu penderfynu yn gywir. Dyma ragfynegiadau’r Morlo seicig:

  • Tottenham Hotspur v Manchester City Tottenham Hotspur yn Ennill
  • Aston Villa v West Ham United Gêm Gyfartal
  • Blackburn Rovers v Everton Everton yn Ennill
  • Bolton Wanderers v Fulham Fulham yn Ennill
  • Sunderland v Birmingham City Birmingham City yn Ennill
  • Wigan Athletic v Blackpool Wigan Athletic yn Ennill
  • Wolverhampton Wanderers v Stoke City Gêm Gyfartal
  • Chelsea v West Bromwich Albion Gêm Gyfartal
  • Lerpwl v Arsenal Gêm Gyfartal
  • Manchester United v Newcastle United Gêm Gyfartal

Yn anffodus dim ond un o ragfynegiadau Rooney oedd yn gywir, sef canlyniad gêm dydd Sul rhwng Lerpwl ac Arsenal – gêm gyfartal. Meddai Chris Jackson, Cyfarwyddwr Gweinyddol y Sw Fynydd Gymreig, “Mae’n amlwg nad yw ar ei orau ar hyn o bryd ac mae’n ymddangos nad yw Pêl-droed yn un o’i gryfderau wedi’r cwbl. Efallai mai’r rheswm yw bod yr holl Glybiau Pêl-droed yn Lloegr. Am y tro gall barhau i ragfynegi’r tywydd ond byddwn yn profi ei sgiliau unwaith eto pan fydd Cymru yn chwarae Rygbi Rhyngwladol.”

Gorffennaf 2010

Geifr Pigmi yn cael eu Henwi

Ar ôl derbyn nifer o geisiadau, dewiswyd enwau i’r Geifr Pigmi (brawd a chwaer)!   Llongyfarchiadau i Jac a Wil Scott, 7 a 6 oed, o Wrecsam. Yr enwau a awgrymwyd gan y bechgyn oedd “Sooty a Sweep.” Nawr byddant yn cael y cyfle i gyfarfod y geifr a’u bwydo â photel ar Fferm y Plant. Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig hefyd ddiolch yn fawr i’r holl gystadleuwyr a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.   Geifr Pigmi – Brawd a Chwaer – yn Cyrraedd y Sw Pâr o Eifr Pigmi chwareus yw’r anifeiliaid diweddaraf i gyrraedd y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru. Cafodd y ddau fyn gafr eu geni ar 21ain Chwefror 2010, a daethant yma o’r Tropical Butterfly House yn Sheffield.  Llwyddodd y ddau i ymgartrefu yn gyflym yn eu ffald ar Fferm y Plant. Erbyn hyn, mae’r brawd a’r chwaer sydd ychydig dros 4 mis oed yn pwyso tua 10kg ac yn mesur 54cm o daldra. Disgwylir i’r ddau gyrraedd 41-58cm ar ôl gorffen tyfu a byddant yn pwyso tua 23kg.   Dyma ddywedodd Denice Garnett, Ciper Fferm y Plant am y ddau bach ifanc: “Mae’r ddau wedi addasu’n hynod o dda i’w ffald newydd yn y Sw ac maen nhw eisoes yn dangos i bawb sydd yno ar Fferm y Plant eu bod nhw wedi cyrraedd. Maen nhw’n hynod o chwareus a chyfeillgar a byddant yn sicr o fod yn llwyddiant mawr ymysg y plant yr haf yma.” Daw Geifr Pigmi yn wreiddiol o Ddyffryn Cameroon yng Ngorllewin Affrica. Mae Geifr Pigmi ifanc wedi cael eu cadw fel anifeiliaid anwes ers nifer o flynyddoedd bellach. Byddant yn byw i fod yn 8 – 10 oed ac yn byw mewn gyrroedd mawr yn y Gwyllt.

Mehefin 2010

Ymgyrch Cigysyddion Ewropeaidd EAZA

Ar ôl dwy flynedd mae’r Ymgyrch Cigysyddion wedi dod i ben. Diolch i bawb a fu’n cefnogi’r achos rhagorol hwn yn y Sw Fynydd Gymreig. I gael rhagor o fanylion ewch i: www.carnivorecampaign.eu Mae’r Sw hefyd wedi addo cefnogi a chymryd rhan yn yr Ymgyrch EAZA nesaf, sef ymgyrch dros Gadwraeth Epaod Mawr a bydd rhagor o fanylion yn cael eu postio maes o law.   Cystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt y Sw Fynydd Gymreig Dyma rai o’r ceisiadau yn y gystadleuaeth Arlunio Bywyd Gwyllt eleni – roeddynt yn cael eu harddangos yn Nhŷ Bwyta Safari y Sw. Cynhaliwyd y noson wobrwyo ar 22ain Mehefin 2010 a chafodd nifer o ysgolion a grwpiau eu gwobrwyo am eu hymdrechion.   Wythnos Genedlaethol Trychfilod Cynhaliwyd Wythnos Genedlaethol Trychfilod rhwng 21ain Mehefin June 2010 a 27ain Mehefin 2010. Cymerodd Ysgol Primrose Hill, Salford ran mewn helfa drychfilod yma yn y Sw Fynydd Gymreig yn ystod Wythnos Genedlaethol Trychfilod. Trefnwyd y digwyddiad gan Cathleen Thomas (Myfyrwraig Phd) a’r Sw, er mwyn annog oedolion a phlant i ddysgu mwy am amrywiaeth y trychfilod sydd gennym ar ein planed. (Yma gwelir Cathleen yn edrych yn fanwl ar un o’r trychfilod a ddarganfuwyd – isod) Cyhoeddi Enw Enillydd y Gystadleuaeth Teigr Llongyfarchiadau i Emily Crabbe, 4 oed, o Preston. Dewiswyd Masg Teigr llachar a lliwgar Emily fel enillydd y Gystadleuaeth Masg Teigr a bydd nawr yn cael ei arddangos yng Nghanolfan y Cyfryngau yn y Sw. Wythnos Bioamrywiaeth   Cynhaliwyd Wythnos Bioamrywiaeth o 5ed Mehefin 2010 – 13eg Mehefin 2010, ac roedd digwyddiadau yn cael eu cynnal ym mhob rhan o Sir Conwy.   Yma yn y Sw Fynydd Gymreig, aeth aelodau o Fwrdd Iau Clwb y Sw (sydd yn eu harddegau) ati i wneud arolwg o wenyn o amgylch tir y Sw. Fel datblygiad i’r cynllun, llwyddasant i adeiladu cartref Cacwn drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, yn cynnwys potiau planhigion, gwellt, gwifrau a pheipen ddŵr. Plannodd y grŵp hefyd hadau blodau gwyllt i ddarparu paill a neithdar i’r gwenyn. Wythnos Gwirfoddolwyr Cynhaliwyd Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 1af Mehefin 2010 a 7fed Mehefin 2010. Trefnwyd yr wythnos gwirfoddolwyr i roi cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr amlwg yn sir Conwy ac i ddangos gwerthfawrogiad haeddiannol iddynt. Yma yn y Sw Fynydd Gymreig cawsom gyfle i longyfarch ac i ddiolch yn arbennig i Susan Elwell a Becky Dasan. Mae Susan wedi bod yn wirfoddolwraig yn yr Adran Anifeiliaid yma yn y Sw Fynydd Gymreig am fwy na blwyddyn. O ganlyniad, cafodd gwaith caled Susan ei gydnabod â thystysgrif a gyflwynwyd gan Ganolfan Gwirfoddoli Conwy ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Cafodd Becky hefyd ei gwobrwyo â thystysgrif am ei 50 awr o waith gwirfoddol ar Gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm. Menter genedlaethol yw Cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm sy’n cynnig cyfleoedd i bobl ifanc eu helpu eu hunain a’u cymunedau. Hoffai’r Sw Fynydd Gymreig ddiolch i’w holl Wirfoddolwyr, nid yn unig am roi o’u hamser, ond hefyd am ein helpu i gyrraedd a chyflawni ein hamcanion.

Mai 2010

DAILY POLITICS SHOW Y BBC

Yn y cyfnod cyn yr Etholiad, bu rhai o’n Ciperiaid yma yn y Sw Fynydd Gymreig yn cymryd rhan mewn cyfweliad byw ar Daily Politics Show y BBC. Gwyliwch nhw yn mynegi eu syniadau ……..   ITV WALES TONIGHT Er mwyn gwylio ein teulu Meerkat ar raglen ITV Wales Tonight cliciwch yma   MEERKATS BACH NEWYDD CYNTAF GOGLEDD CYMRU YN CAEL EU HENWI Bum mis yn unig ar ôl cyrraedd y Sw Fynydd Gymreig mae’n amlwg fod bywyd ger y môr yn cytuno â Morgan a Megan y Meerkats – gyda’r canlyniad eu bod wedi cynhyrchu tripledi. Nawr a hwythau’n 3 mis oed mae’r bychain yn pwyso 300 gram ac yn mesur 17 centimetr a phan fyddant wedi cyrraedd eu llawn dwf byddant yn mesur tua 25 centimetr (10 modfedd). Ymddangosodd y bychain chwareus yn ystod cyfnod y Pasg i ddifyrru ymwelwyr y Sw wrth iddynt archwilio eu ffald newydd bwrpasol a chyfarfod y cymdogion sy’n rhannu eu cartref – Ballasgod o Dde Affrica. Gofynnodd giperiaid y Sw Fynydd Gymreig – Sw Genedlaethol Cymru am awgrymiadau wrth enwi y tri Meerkat bychan – a byddai’r sawl a fyddai’n cynnig yr enwau gorau yn cael “mabwysiadu” y tri bychan yn ystod blwyddyn gyntaf eu bywyd. Daeth y cais llwyddiannus o Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn (Athrawes – Mrs. Ann Davies). Meddai Mrs. Davies: “Roedd yr holl ddosbarth, sy’n cynnwys plant rhwng 7 a 9 oed, wedi cyffroi’n lân o glywed y newyddion mai hwy bellach sy’n cael mabwysiadu Mini, Mymryn a Mwy.” Wrth sôn am y llwyddiant, meddai Mr. Llion Williams, y Pennaeth gweithredol: “Roedd yn brofiad gwirioneddol ardderchog i’r ysgol gyfan glywed ein bod ni wedi ennill.” Wrth sôn am yr enwau, meddai Michelle Pywell, y Prif Giper Cynorthwyol: “Rydym wrth ein boddau gyda nhw, ac mae mor braf fod y teulu i gyd yn cael enwau Cymraeg.” Ymddengys mai’r Meerkat yw hoff anifail Prydain. Mae’r anifeiliaid hyn yn perthyn i deulu’r Mongŵs ac yn dod yn wreiddiol o Anialwch Kalahari yn Botswana a De Affrica. Maen nhw’n byw am oddeutu 12-15 mlynedd ac yn byw mewn ‘gangiau’, ‘claniau’ neu ‘fobs’ o tua 20, er y gall teuluoedd fod mor niferus â 50 o aelodau.

Ionawr 2010

SFG yn cefnogi Blwyddyn Ryngwladol Bioamrywiaeth

Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn aelod o bartneriaeth IYB-UK ac yn cefnogi Blwyddyn Ryngwladol Bioamrywiaeth 2010. BIOAMRYWIAETH – ystyr hyn yn syml yw ‘amrywiaeth bywyd’. Rydym i gyd yn rhan annatod o natur ac yn dibynnu ar yr amrywiaeth hwn i gael bwyd, tanwydd, meddyginiaeth a lles. Mae’r amrywiaeth cyfoethog o fywyd ar y ddaear yn cael ei golli ar gyfradd sy’n parhau i gynyddu, o ganlyniad i weithgareddau dynol. Mae’r flwyddyn 2010 yn Flwyddyn Ryngwladol Bioamrywiaeth ac mae pobl dros y byd i gyd yn gweithio i ddiogelu’r cyfoeth naturiol hwn na ellir ei adfer ac i leihau colli bioamrywiaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.iyb-uk.net

Pasg 2009

 

Nythaid Unigryw y Gigfran

Sgowtiaid yn Codi Arian i’r Tŷ Trofannol Y Sw Fynydd Gymreig yn Dod yn Sw Genedlaethol Cymru