Pengwiniaid

Cafodd Rhaglen Addysg y Sw Fynydd Gymreig ei hadolygu a’i diweddaru ar gyfer sesiynau’r flwyddyn hon. Y bwriad yw darparu ar gyfer pob oedran a gallu, o ysgolion meithrin hyd at Gyfnod Allweddol 4 a myfyrwyr coleg i bensiynwyr.

Nid yw ymweliad â’r Sw Fynydd Gymreig yn gyflawn heb gael y cyfle i gael golwg agos ar chwilen ddu anferth neu i gyffwrdd neidr.

Rydym yn cynnig y cyfle i unrhyw grŵp sy’n dod i’r Sw agosáu at rai o’n hanifeiliaid, yn ystod sesiynau dysgu sy’n cael eu goruchwylio’n ofalus. Cynlluniwyd y sesiynau dysgu gan addysgwyr i gwmpasu targed cyrhaeddiad Bywyd a Phrosesau Bywyd y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Mae sesiynau dysgu yn ddi-dâl ac yn trafod amrediad o bynciau a phob un ohonynt yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’r sesiynau ar gael ar gyfer unrhyw grŵp oedran a lefel a gellir eu llunio ar gyfer pynciau penodol.

Yn ystod cyfnod prysur y Sw (mis Mai – mis Medi), cyfyngir y sesiynau i hanner awr yn unig. Fodd bynnag, ar adegau eraill o’r flwyddyn, mae’n rhatach i ddod i’r Sw, a gellir trefnu diwrnod cyfan neu hanner diwrnod o weithgareddau. Buasem yn falch o gael llunio’r sesiynau hyn i gyd-fynd â phynciau neu aseiniadau penodol.

Nid ar gyfer sefydliadau addysgiadol yn unig y mae’r sesiynau. Gall grwpiau a chymdeithasau sy’n trefnu diwrnod allan neu sy’n dymuno dysgu mwy am y Sw eu defnyddio, neu os byddant eisiau cael profiad ymarferol gyda rhai o’n hanifeiliaid.

Mae sesiynau dysgu yn boblogaidd iawn ac mae’n hanfodol rhag-drefnu’n gynnar ar y ffôn.

Mae’r Sesiynau Dysgu yn ddi-dâl ac yn cael eu cynnal bob dydd o’r wythnos, yn ystod yr amseroedd canlynol:

  • 10.00 – 10.30
  • 10.45 – 11.15
  • 11.30 – 12.00
  • 1.15 – 1.45
  • 2.00 – 2.30

Sesiynau Dysgu

Cyfarfyddiadau Agos Grwpiau Meithrin – cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid sy’n byw yn y Ganolfan Addysg.

Sesiynau Dysgu ar gyfer Profiad Ymarferol Cyffredinol CA1 (dosbarthiad)

cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid yn y Ganolfan Addysg ac archwilio’r gwahaniaethau rhyngddynt. Profiad Ymarferol Cyffredinol (cynefinoedd) – cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid a darganfod o ble y daethant a sut y byddwn yn gofalu amdanynt.

Sesiynau Dysgu ar gyfer Profiad Ymarferol Cyffredinol CA2 (dosbarthiad)

Gofalu am Anifeiliaid – cyfle i weld sut y mae gwahanol anifeiliaid yn symud ac yn tyfu, a sut i’w cadw’n iach.

cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid a darganfod sut y byddwn yn eu dosbarthu yn grwpiau gwahanol.

Profiad Ymarferol Cyffredinol (cynefinoedd ac addasiad) – cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid a darganfod sut y maent wedi ymaddasu i’w hamgylchedd .

Gofalu Am Anifeiliaid – beth sydd ei angen ar anifeiliaid i’w cadw’n iach – edrych ar ddeiet a chadwyni bwyd.

Pam y mae’n rhaid cael Sŵau? – sut y gall sŵau helpu anifeiliaid mewn perygl (defnyddiol fel rhan o brosiect cadwraeth).

Sesiynau Dysgu ar gyfer Profiad Ymarferol Cyffredinol CA3 (dosbarthiad)

cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid yn y Ganolfan Addysg ac archwilio’r gwahaniaethau rhyngddynt.

Profiadau Ymarferol Cyffredinol (cynefinoedd) – cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid a darganfod sut y maent wedi ymaddasu i’w hamgylchedd penodol.

Perthnaseddau Bwydo – cyfle i weld sut y mae gwahanol anifeiliaid yn y Ganolfan Addysg yn ffitio i’r gadwyn fwyd. Cipolwg ar sut y mae cemegolion yn effeithio ar ein bywyd gwyllt.

Competition/Predation – a look at some ecological factors affecting the habitats in which animals live.

Cystadleuaeth/Ysglyfaethu – golwg ar rai ffactorau ecolegol sy’n effeithio ar gynefinoedd anifeiliaid.

Pam y mae’n rhaid cael Sŵau? – sut y mae s ŵau yn helpu i achub rhywogaethau sydd mewn perygl (defnyddiol fel rhan o brosiect cadwraeth).

Sesiynau Dysgu ar gyfer CA4

Profiadau Ymarferol Cyffredinol (dosbarthiad) – cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid a dysgu sut y mae’r grwpiau penodol wedi esblygu. Cyflwyniad byr i esblygiad a difodiant.

Profiad Ymarferol Cyffredinol (cynefinoedd ac addasiad) – cyfle i gyfarfod rhai o’r anifeiliaid a darganfod sut y maent wedi ymaddasu i’r amgylchedd.

Gwaith S ŵau – sut y mae effaith dyn ar yr amgylchedd wedi cael effaith drychinebus ar ein bywyd gwyllt brodorol a bywyd gwyllt mwy dieithr.

Cilfachau Cynefin – sut y mae anifeiliaid wedi addasu ar gyfer cilfachau penodol mewn cynefin a sut yr effeithir ar eu niferoedd gan addasiad/ysglyfaethu/cystadleuaeth

Cyfarfyddiad â’r Tsimpansî

Cyflwyniad difyr, tra modern sy’n cyflwyno gwybodaeth am y tsimpansî. Nifer mwyaf posibl o seddau -100.

Ffoniwch i sicrhau fod yr amser gorau i chi ar gael. Bydd croeso ichi drafod eich anghenion â’r Swyddog Addysg.

Adran Addysg y Sw: Ffôn: 01492 532938

 

Y nifer mwyaf o ddisgyblion a ganiateir ym mhob sesiwn yw 30, ond gallwch rag-drefnu mwy nag un sesiwn ar gyfer grwpiau mwy.

Lle bynnag y bo’n bosibl, defnyddir anifeiliaid byw i ategu’r broses ddysgu, felly gwiriwch cyn dod, rhag ofn fod gan unrhyw ddisgybl alergeddau a chofiwch eu hatgoffa i olchi eu dwylo ar ôl cyffwrdd pob anifail.

Os ydych yn ymweld â’r Sw rhwng mis Medi a mis Ebrill, gellir trefnu diwrnod cyfan o weithgareddau ar gyfer eich grŵp. Er mwyn cael mwy o wybodaeth siaradwch â’r Swyddog Addysg.

Paratowyd yr holl sesiynau a’r deunyddiau addysgiadol yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol – Prosesau Bywyd a phethau byw.