Ceisiadau am Wobrau Raffl

Mae’r Sw Fynydd Gymreig yn un o Ddeg Prif Atyniad Gogledd Cymru ac yn cynnwys mwy na 500 o anifeiliaid. Yn eu plith mae rhai o’r anifeiliaid sydd dan fwyaf o fygythiad yn y byd. Gyda miloedd o ymwelwyr yn dod yma bob blwyddyn mae ein hamlygrwydd yn golygu fod nifer sylweddol o sefydliadau yn cysylltu a ni er mwyn gofyn am docynnau mynediad di-dal i’w cynnig fel gwobrau mewn rafflau ac ocsiynau at achosion da. Mae’r Sw Fynydd Gymreig – Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru yn elusen gofrestredig ei hun. Felly rhaid inni fod yn ofalus ein bod yn monitro nifer y tocynnau mynediad di-dâl a gyflwynir i sefydliadau eraill ar gyfer digwyddiadau codi arian nad ydynt o fantais uniongyrchol i’r Sw neu i’n cenhadaeth elusennol. Fel prif atyniad i ymwelwyr yng Ngogledd Cymru, rydym eisiau cefnogi ein cymuned leol gymaint ag y gallwn. Er mwyn rheoli’r broses o roi tocynnau di-dâl sefydliadau eraill trefnwyd y meini prawf canlynol:

  • Rhoddir tocynnau i sefydliadau neu elusennau cofrestredig eraill y mae eu gwaith yn amlwg yn cynorthwyo neu’n gysylltiedig â’n cenhadaeth ni, (sef cynorthwyo i warchod bioamrywiaeth yn fyd-eang), neu i ysgolion a grwpiau cymunedol yng Nghymru ac mewn ardaloedd a chodau post LL ac CH
  • Dim ond i sefydliadau ac elusennau y byddwn yn rhoi tocynnau yn uniongyrchol yn hytrach nac i drydydd partïon, h.y. nid i rai sy’n cynnal digwyddiadau ar ran elusennau neu achosion enwebedig eraill.
  • Dim ond un set o docynnau fydd yn cael ei dyrannu i sefydliadau llwyddiannus mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeng mis

Byddwn yn ystyried ceisiadau bedair gwaith y flwyddyn ar 31ain Mawrth, 30ain Mehefin, 30ain Medi ac 31ain Rhagfyr a nifer gyfyngedig o docynnau fydd yn cael eu cyflwyno. Defnyddir y meini prawf uchod wrth ystyried pob cais a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu drwy lythyr: Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurlen gais. Dylid ei hanfon ynghyd ag amlen A5 hunan-gyfeiriedig wedi ei stampio, at: Y Rheolwr, Y Sw Fynydd Gymreig, Bae Colwyn, Conwy, LL28 5UY